TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
TOP 12 Courses 2018  หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย”  Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ

ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
9.00−10.30

อ.กาญจนา

· กิจกรรมละลายพฤติกรรม

· กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

· ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

· Charm­ing Per­sonal Analysis

 ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

10.30−10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45−12.00

อ.กาญจนา

· ประเภทของบุคลิกภาพ

· แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

· การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

· การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

· Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

12.00−13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00−14.30

อ.ธนภัทร

· กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

· ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

· Smart Tips

· จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ‚ERM)

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

14.30−14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45−16.00

อ.ธนภัทร

· Lis­ten­ing & Speak­ing Technique

 รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

 ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ

 องค์ประกอบของความสำเร็จ

· พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

· เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

· กิจกรรม Focus In The Target

Course Out­lined สงวนลิขสิทธิ์ โดย 2 กูรู ห้ามผู้ใดคัดลอก

หรือดัดแปลงเนื้อหา โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

วิทยากร
อาจารย์ กาญจนา คล่องอนันต์

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดูดีอย่างมีเสน่ห์,นักเขียน,ผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่

อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) ที่ปรึกษาด้านการขายและบริการ

มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ‚การขาย และ พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรี, สัมมนา, บริษัทจัดอบรม, หลักสูตรการขาย, การตลาด, การบริการ
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
"การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency รุ่นที่ 6
4000บาท
"หลักสูตรที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรพลาด ท่านจะได้เรียนทั้งแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ Modern HR Professional ใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่จากที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง"
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
3900บาท
หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสั
ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (หลักสูตร 1วัน) Professional HRD Officer
2900บาท
หลักสูตรทีท่านจะเรียนรู้งานด้านพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม อย่างลึกและสามารถนำไปใช้ได้จริง ภายในวันเดียวเท่านั้น!!!
การวางแผนและดำเนินงานสรรหาเชิงรุกอย่างได้ผล (Planning & Implementing Proactive Recruitment)
3900บาท
เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan) ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง !!!