จิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อการสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ( Quality Awareness for Organization Sustainable Growth )

รหัสหลักสูตร: 66240

จำนวนคนดู 1036 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
จิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อการสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ( Quality Awareness for Organization Sustainable Growth )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เชื่อกันว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นกุญแจไขสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งหากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรมที่สูง ก็คงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้พรมแดน (Globalization) ได้อย่างไม่ยากเย็นนักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จึงไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาทำงาน ตลอดจนมีการสลับสับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่งบุคคลเหล่านั้น ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของเขา ดังคำที่ว่า จัดคนให้เหมาะสมกับงาน (“Put the right man in the right job”) เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เป็นผู้ที่มีความสามารถพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกระแสการค้าโลกได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่งคงขององค์กรในอนาคต (จุฑามณี  ตระกูลมุทุตา, 2544)  พฤติกรรมหรือคำพูดของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกมา เกิดจากกรอบความคิด(Mindset) ที่มีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาพนักงานโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน ถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม
     พนักงานที่มีจิตสำนึกแห่งคุณภาพสามารถสังเกตได้จากคำพูด หรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะที่เป็นเชิงลบเช่น สถานการณ์เร่งรีบ , มีข้อจำกัดต่างๆในการทำงาน แต่พนักงานคนนั้นๆยังคงปฏิบัติงานโดยยึดถือเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกแห่งคุณภาพ ควรค้นหาว่าสถานการณ์หรือสภาวะใดที่พนักงานละเลย การใช้จิตสำนึกแห่งคุณภาพกับงานที่กำลังรับผิดชอบอยู่ แล้วช่วยให้เขามองเห็นหลุมพรางหรือความคิดเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์ เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อหยิบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่ ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
     การสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่รับผิดชอบ โดยมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ต่างๆ ที่เขขาและผู้อื่นจะได้รับจากงานนี้ ทำให้เกิดความรับผิดชอบต่องานและมุ่งมั่นที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า และบริการมากกว่าโปรโมชั่นการขายหรือการแข่งขันด้านราคา เนื่องจากเป็นส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่จะกลับมาซื้อ – ใช้บริการซ้ำ หรือเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันแทน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกแห่งคุณภาพในการทำงานมีต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ำกว่ากลยุทธ์อื่น และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อองค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง, หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการในการทำงาน
   2. เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
   3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของคุณภาพในงาน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการทำงานด้วย จิตสำนึกแห่งคุณภาพ
   4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องมือบริหารคุณภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
   5. เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเจ้าของงาน(Ownership Mindset) และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
   6. เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   PART 1 : แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

                      - โลกยุคใหม่กับการปรับตัวของมนุษย์
                      - Work lıfe Balance
                      - นิยามคำว่า ”คุณภาพ” ในความหมายของคุณ
                      - คุณให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพในการทำงานมากแค่ไหน
                      - คุณจะทำอย่างไรบ้างเพื่อให้งานมีคุณภาพตามข้อกำหนดหรือมาตรฐาน
                      - Workshop: ประเมินระดับจิตสำนึกแห่งคุณภาพของตัวเอง
   PART 2 : การสร้างจิตสำนึกแห่งการรักองค์กร
                      - การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
                      - เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                      - ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
                      - ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
                      - จิตสำนึกของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
                      - หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการทำงานอย่างมีคุณภาพ
                      - Workshop: สาเหตุของความคิดเชิงลบในการทำงานที่ละเลยคำว่า” คุณภาพ”
                      - ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ต่อการทำงานใหม่ของตัวเอง
                      - ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) ก่อให้เกิดคุณภาพในงาน
                      - การสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพให้กลายเป็นพฤติกรรมใหม่
                      - Workshop : การปรับเปลี่ยนแนวความคิดต่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ
    PART 3 : คุณภาพสำคัญต่อพนักงานและองค์กรอย่างไร
                      - ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อคุณภาพของงาน
                      - ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบด้านต่างๆจากการมีและขาดจิตสำนึกแห่งคุณภาพของพนักงาน
                            *ผลกระทบด้านตัวพนักงาน
                            *ผลกระทบด้านองค์กร
                            *ผลกระทบด้านลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
                      - กรณีศึกษา : การปรับเปลี่ยนความคิดกับสถานการณ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพในการทำงาน
   PART 4 : พัฒนาทักษะการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
                      - การเข้าใจตัวเองและการจัดการอารมณ์
                      - การบริหารจัดการเวลาเพื่อคุณภาพของงาน
                      - การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องในงาน
                      - ความหมายของความผูกพันกับองค์กร
                      - รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร
                      - ปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
                      - ลักษณะของงานที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
                      - ทักษะการใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพในงาน
                      - Workshop : น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
   PART 5: การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อองค์เติบโตอย่างยั่งยืน
                      - แนวความคิดในการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจิตสำนึกแห่งคุณภาพ
                      - ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
                      - Continuous Improvement Process เพื่อเพิ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
                      - สร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยคำถามสร้างพลัง
                      - สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและงานที่รับผิดชอบ
                      - Workshop: เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของตัวเอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม

   1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
   2. ผู้เข้าอบรมรู้บทบาทของหัวหน้างานและองค์กรในการสร้างความผูกพันกับองค์กร
   3. ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในองค์กรเดียวกัน
   4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองในการทำงานและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี
   5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
   6. ผู้เข้าอบรมรู้ถึงวิธีการและแนวทางในการทำให้พนักงานรักในองค์กร
   7. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรของตัวเองมากยิ่งขึ้น


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•    พนักงานทั่วไป
•    ผู้บริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร จิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อการสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ( Quality Awareness for Organization Sustainable Growth )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อการสร้างองค์กร, Quality Awareness for Organization Sustainable Gro

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !