Smart English Presentation Skills | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

Smart English Presentation Skills

จำนวนคนดู 130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Smart English Presentation Skills
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
การเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้าว (Persuasion) และเพื่อในการตัดสินใจ (Decision Making) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการนำเสนออย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย การนำเสนอในการประชุม / สัมมนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและการสื่อสารของผู้นำเสนอ ซึ่งรวมถึงมีทักษะทั้งการพูด การเขียน การใช้ท่าทางและการสร้างจินตนาการเพื่อให้กับผู้ฟังคล้อยตาม ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุด
หัวข้ออบรมสัมมนา
การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีขั้นตอนดังนี้

•การวางแผน (Planning)

•รวบรวมข้อมูลเนื้อหาในการนำเสนอ (Collecting Information)

•เอกสาร – โสตทัศนศึกษา (Document – Visual aid)

•การซ้อมการนำเสนอ (Rehearsal on Presentation)

•พัฒนาการนำเสนอ (Developing Presentation)

•การนำเสนอจริง (Actual Presentation)

ในการเรียนการสอนนั้นจะเน้นถึงการนำเสนอในที่ประชุมต่อองค์กรของท่าน ขณะเดียวกันต้องนำความรู้ทักษะของภาษาอังกฤษชั้นสูงมาใช้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีองค์ประกอบในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

1.เข้าใจเทคนิคในการนำเสนอและนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม ประกอบด้วย:

1.1หลักฐานและแหล่งข่าว (Evidence / Sources)

1.2การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)

1.3การกำจัดความประหม่า (Tips for Reducing Anxiety)

1.4สิ่งที่ไม่ควรทำ (What not to do?)

1.5สิ่งที่จะต้องแสดงออก น้ำเสียงและการใช้สายตา (What you project vocally and visually?)

1.6ขั้นตอนในการนำเสนอ (Important sequences for Presentation)

2.การจัดการกับคำถามที่ยาก คำถามในแง่ลบ และการเป็นนักฟังที่ดี (Reaction towards ordeal questions and negative question) เทคนิคการเขียน การจับประเด็นในการเขียน (Technical Writing / Main Points)

3.ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยค และ วัฒนธรรมทางด้านภาษา / โครงสร้างของประโยคเพื่อใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง (Grammar / Culture of Languages / Structure of Sentences)

3.1 การตีความ / บอกเป็นนัย (Inferring / Implying)

3.2 การสรุปใจความ (Conclusion)

4ฝึกพูดในที่สาธารณะ (Practicing on Public Speaking)

4.1การแนะนำตัวเอง / บริษัท (Introducing oneself / Company’s profile) /

 การประชุม (Minutes of Meeting)

4.2ฝึกบทบาทสมมุติ (Play role)

5.ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ (Practicing on Presentation)


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
คำค้นประกาศนี้ Tags: Smart English Presentation Skills
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
Enneagram Transformation in Sand Tray: การเติบโตของคน 9 ลักษณ์ผ่านกระบะทราย
6,000บาท
หากคุณคือคนหนึ่งที่มักพบกับปัญหาซ้ำๆ ในชีวิต เช่น ความไม่มั่นใจในตนเอง, ความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่คอยกัดกินศักยภาพในตัวคุณไม่ให้ฉายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่ Workshop นี้ จะท
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
3900บาท
บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อองค์กรก้าวสู่.....การเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเป็นเลขานุการมืออาชีพ ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)
3700บาท
จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียห
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 52
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)