20 มิถุนายน 2561...เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

20 มิถุนายน 2561...เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 81 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
20 มิถุนายน 2561...เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
หลักการและเหตุผล

        จากยุคสมัยและโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานและธุรกิจในทุกแวดวงการ หลายๆ องค์กรจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์องค์กรและส่งเสริมทักษะผู้นำองค์กรโดยเฉพาะผู้นำในระดับหัวหน้างาน ให้มีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากรที่อยู่ภายใต้

        การปกครองซึ่งก็คือลูกน้องนั่นเอง หากจะกล่าวไปแล้วลูกน้องแต่ละคนนั้นก็ล้วนแต่มีความแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่ความคิด ทัศคติ ค่านิยม ตลอดจนถึงพฤติกรรมที่แสดงออกที่ล้วนมีผลต่อผลงาน ทั้งในด้านการสร้างสรรค์หรืออาจสร้างปัญหาผลเสียหายต่อองค์กรได้ หากลูกน้องทุกคนมีความสร้างสรรค์มีผลงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ แต่หากลูกน้องบางคนที่มีทัศนคติเชิงลบ ขาดการดูแลเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน หรือค่อยสร้างแต่ปัญหาอยู่ร่ำไป ย่อมทำให้เกิดผลกระทบและผลเสียหายต่อองค์กรได้ดังนั้น การจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งมอบองค์ความรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้นำหรือหัวหน้างานเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรมีทักษะการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรสืบต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภพให้กับหัวหน้างานได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการทำงานในแต่ละบทบาทหน้าที่

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในการสามารถแก้ปัญหาและบริหารลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลสัมฤทธิ์ สูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม:

- ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการลูกน้อง

- การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริหารจัดการลูกน้อง

- หัวหน้างานที่พึงประสงค์ของลูกน้อง

- ลูกน้องที่พึงประสงค์ของหัวหน้างาน

- หลักการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

- ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารลูกน้อง

- แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

- เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้อง

- การสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไปจากลูกน้อง


วิธีการ (ทฤษฎี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

      - การบรรยาย-สาธิต

      - ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

      - การแสดงบทบาทสมมติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม: หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องทุกท่านในองค์กร

วิทยากร
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
อบรมฟรี หลักการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายใต้ "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย"
กฎหมายภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ Sales
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้
Analytical Skill for Logical  Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3400บาท
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logica
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
Leadership Connection for HRBP
19500บาท
เพราะทุกวันนี้ HR ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้บริหาร & ทุกหน่วยงาน และทักษะทางด้านการโค้ชสามารถช่วยเอื้อให้เราทำงานนี้ได้สำเร็จ
จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจการทำงาน
3900บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์ก
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path in Practice)
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง