ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร

รหัสหลักสูตร: 63454

จำนวนคนดู 250 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร “ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร” เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ ของ QMR

2. เพื่อให้ QMR สามารถดำเนินระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

3. เพื่อให้ QMR นำพาองค์กรพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: มารู้จัก QMR กันหน่อย

· QMR คือใคร

· คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง

บทที่ 2: หน้าที่นี้ของ QMR

· การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party

· การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target

· การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี

· การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

· องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้

· ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร

· เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร

บทที่ 4: QMR ต้องรับผิดชอบอะไรในการ Internal Quality Audit

· Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อน QMR ทำการอนุมัติ

· QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit

· การออก CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร

· การปิด CAR/PAR ปิดได้จริงหรือ

บทที่ 5: QMR ต้องทำอะไรใน Management Review

· หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร

· อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review

· วิธีดำเนินการ Management Review ให้ประสบผลสำเร็จ

· สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร

· QMR ควรจะต้องทำอย่างไร เมื่อ Top Management เป็นชาวต่างชาติ

บทที่ 6: การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วย QMR มือโปร

· การวางแผนพัฒนาองค์กรให้ทันยุค 5.0

· การเตรียมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, QMR, ISO 9001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด