การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จ

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

        การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องของทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะทำได้อย่างดีมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของคน เรื่องของงานที่รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        หลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน เน้นที่ความเข้าใจในธรรมชาติของกันและกัน สร้างความรู้สึกที่ดี เปิดใจ ปรับตัว ปรับ Mindset ในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น เพราะคำว่าทีมคุณภาพ ย่อมเกิดจากใจที่มีความผูกพัน ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมฝ่าฟัน จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ได้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

2. เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง และแนวทางการทำงานที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

4. เพื่อให้ได้เรียนรู้เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

5. เพื่อให้ได้เข้าใจถึงแนวทางการสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

6. เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ มีการสื่อสารที่ดี จูงใจ สร้างพลัง และสร้างความผูกพันในองค์กรมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. หลักมนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

2. การพัฒนาทักษะด้านความคิดทัศนคติกับความสำเร็จในการทำงาน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง

4. การพัฒนาการทักษะสื่อสารและการประสานงานในทีม

5. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 4 ทักษะ

· ทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี (Leadership Skills)

· ทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ (Communication & Human Relation Skills)

· ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)

· ทักษะในการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)

6. KASH กุญแจสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการทำงานคุณภาพ

7. กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ (แบ่งงาน รับผิดชอบในหน้าที่ มีความเป็นหนึ่งเดียว UNINTY)

8. สรุปสาระที่ได้ Workshop ระดมสมอง เทคนิคในการทำงานและแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้

วิธีการฝึกอบรม : การบรรยาย (Lecture), กรณีศึกษา (Case Study), การประชุมปฏิบัติการ (Workshop), เกมการบริหาร (Management Games), การระดมสมอง (Brain Storming)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, การทำงานร่วมกัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด