สัมมนา Online : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success)

รหัสหลักสูตร: 65327

จำนวนคนดู 40 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การทำงานในยุคปัจจุบันหลายองค์กรมีความคาดหวังให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งมีเทคนิคและกลยุทธ์มากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่การทำงานในจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอ ดังนั้นการพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย


หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การพัฒนา ระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคล เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างมืออาชีพ จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเอง ทั้ง 7Q

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø พนักงาน

Ø หัวหน้างาน

Ø ผู้จัดการ

Ø บุคคลทั่วไป


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

· การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน

· การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

· หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

· เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- IQ (Intelligent Quotient)

- EQ (Emotional Quotient)

- AQ (Adversity Quotient)

- MQ (Moral Quotient)

- SQ (Spiritual Quotient)

- CQ (Creativity Quotient)

- CQ (Communication Quotient)

Workshop1 เปิดหู เปิดตา เปิดใจ

Workshop2 ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Workshop3 กิจกรรมทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 7Q

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q, 7Q for Success, 7Q, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด