หลักสูตร Kaizen ไคเซ็นเพื่อสร้างความปลอดภัย (ระดับ3)

รหัสหลักสูตร: 67244

จำนวนคนดู 575 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Kaizen ไคเซ็นเพื่อสร้างความปลอดภัย (ระดับ3)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     Kaizen เป็นปรัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสมครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1949-1950 โดย W. Edwards Deming ได้มีการเข้ามาฝึกอบรมเรื่องของการควบคุมคุณภาพการทำเพื่อสร้างความปลอดภัยในกระบวนการทำงานโดย Kaizen แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เช่นไคเซ็นระดับบุคคลไคเซ็นของงานกลุ่ม และไคเซ็นสำหรับผู้บริหารและมีการนำเสนอผ่าน Suggestion System (SS) คือ กระบวนการกลั่นกรอง “ความรู้และความสามารถ” ของคนในองค์กรมาใช้เพื่อให้สถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น

     หลักสูตร Kaizen ไคเซ็นเพื่อสร้างความปลอดภัย (ระดับ3) เน้นการฝึกปฏิบัติไคเซ็นระดับบุคคลไคเซ็นของงานกลุ่ม และไคเซ็นสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยและส่งเสริมปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมข้าใจแนวคิดและหลักการ KAIZENเกิดทักษะในการดำเนินงานทั้ง 2 รู้แบบคือ Kaizen by Suggestion System และ Kaizen by Small Group Activityได้

2.เพื่อทำให้ผู้ข้าอบรมมีแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
•  ความสำคัญและเป็นมาของ KAIZEN เพื่อสร้างความปลอดภัย

•  KAIZEN 3 ประเภท

    - บรรยาย + Ice breaking

•  KAIZEN ระดับรายบุคคล

•  เทคนิคค้นหาประเด็นการปรับปรุงในเพื่อที่ทำงาน

•  ความสูญเสีย 8 ประการ

•  พลังงาน

•  พื้นที่ของการทำงาน

•  ความปลอดภัย

    - บรรยาย +กิจกรรม KAIZEN แบบรายบุคคล

•  KAIZEN ระดับกลุ่ม

•  ปัญหาในหน่วยงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

•  Kaizen by Small Group Activity

    - บรรยาย +กิจกรรมKaizen by Small Group Activity

•  Kaizen ระดับผู้บริหาร

•  ปัญหาการทำงานข้ามสายงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน

•  ดำเนินการปรับปรุง

•  จัดทำมาตรฐานการทำงาน

•  สรุปการเรียนรู้

    - บรรยาย +กิจกรรม Kaizen ระดับผู้บริหาร


ลักษณะการเรียนรู้

•  การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอนฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเองโดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่างๆ ได้แก่

    - การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ

    - การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration)

    - การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)

    - เกมส์ ที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game)

    - การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

    - การฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Problem-Based Learning


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•  หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Kaizen ไคเซ็นเพื่อสร้างความปลอดภัย (ระดับ3)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Kaizen ไคเซ็นเพื่อสร้างความปลอดภัย (ระดับ3), อบรม, เทคนิคค้นหาประเด็นการปรับปรุงในเพื่อที่ทำงาน, ปัญหาการทำงานข้ามสายงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด