การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

รหัสหลักสูตร: 65356

จำนวนคนดู 41 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักกการและเหตุผล

การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (soil and groundwater contamination) ในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่เรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวแตกต่างจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจะไม่เป็นประเด็นเลยจนกระทั่งตรวจพบการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพนอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก โดยสาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินในโรงงาน

ส่วนใหญ่เกิดจากขาดการบริหารจัดการตามหลักวิชาการที่ดี หรือหลุมฝังกลบขยะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หรือจากการลักลอบทิ้งและลักลอบฝังกลบซึ่งเมื่อสารอันตรายมีการปนเปื้อนหรือรั่วไหล (spill) ลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะระเหยออก (หากมีคุณสมบัติของการระเหย) บางส่วนจะอิ่มตัวอยู่ในดิน ซึ่งส่วนที่อยู่ในดินนั้น บางส่วนจะเกาะติดกับอนุภาคของดิน บางส่วนซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลก จนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งเมื่อถึงชั้นน้ำใต้ดินสารอันตรายจะละลายกับน้ำใต้ดิน หรือตกตกตะกอนอยู่ในชั้นน้ำ ตลอดจนถูกพัดพาไปในทิศทางเดียวกับน้ำใต้ดิน และจะเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในชั้นน้ำใต้ดินในที่สุด ส่งผลให้เมื่อมีการสูบและนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย กลุ่มโลหะหนัก ซึ่งหลายชนิดส่งผลต่อสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การบำบัดฟื้นฟู

การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน”ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนสำรวจ การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เครื่องมือและการเก็บตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ไปจนถึงแนวทางบำบัดหรือฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน โดยเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ทางด้านการเฝ้าระวังคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพของการปนเปื้อน รวมถึงสามารถให้คำแนะนำต่อเจ้าของโครงการ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและ

น้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

- เพื่อทราบเทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินรูปแบบต่างๆ


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
แบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

oการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

 - การศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน- การกำหนดติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์

 - การเจาะติดตั้งบ่อสังเกตุการณ์- การเก็บตัวอย่างดิน

 - การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน- การวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน

oเทคโนโลยีการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

- การกักกันและควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน

- การบำบัดในพื้นที่ด้วย permeable reactive barrier

- การบำบัดในพื้นที่กระบวนการทางกายภาพเคมี

- การบำบัดในพื้นที่ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและพืช

Sponsored
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุท...

ดูรายละเอียด
การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional)การทำข้อต...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การปนเปื้อนในดิน, น้ำใต้ดิน