หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication and Brand Personality Expression)

รหัสหลักสูตร: 66931

จำนวนคนดู 2102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication and Brand Personality Expression)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์


         การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเพื่มขึ้นของคู่ค้า และคู่แข่งทั้งด้านสินค้า และบริการ แข่งขันด้วยคุณค่ามากกว่าราคา องค์กรที่เป็นที่จดจำ และส่งมอบคุณค่า อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากจจะสร้างความโดดเด่นแก่องค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างความเป็นพวกพ้องเป็นหนึ่งเดียวกับลูกค้าด้วยภาพลักษณ์องกรณ์ ภาพลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์และการแสดงออกของพนักงาน ดังนั้นการสื่อสารแบรนด์ที่เป็นไปในทิศทาเดียวกัน จะต้องถูกค้นหา สร้างจุดยืน ตัดสิ่งที่ไม่นำไปสู่เป้าหมายออกไปด้วย (Brand Analysis) และการสร้าง(Brand Communication Strategy)

         หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์แบรนด์ วางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ การปรับภาพลักษณ์พนักงานสู่ภาพลักษณ์แบรนด์ การแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งแบรนด์และสร้างความประทับบใจแก่ลูกค้าในทุกรูปแบบ การสื่อสารทุกช่องทางสู่ภายนอก และภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ผูกใจลูกค้าให้จดจำ กลับมาซื้อซ้ำ บอกต่อ และส่งผลให้เกิด ความสำเร็จแก่องค์กร และพนักงานได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่องค์กร และผู้เรียนจะได้รับ

 • วิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร (Brand Analysis)
 • การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแรงตรงจุดและมีจุดยืนร่วมกัน (Strong Brand Positioning)
 • แผนและการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Brand Communication Strategy)
 • การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารแบรนด์ทั้งช่องทาง Online และOffline
 • ฝึกฝนบุคลิกภาพ การแสดงออกทั้งภาพลักษณ์ การใช้ภาษา ท่วงท่าของพนักงานสู่ภาพลักษณ์แบรนด์
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการขาย การดูแลลูกค้า และสร้างความประทับใจ (Effective Communication)
 • ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียว ลดการขัดแย้ง
 • การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวในระยะยาว


รูปแบบการเรียนการสอน

 • Edutainment ที่สนุกสาน
 • บรรยาย ด้วยรูปแบบ Multiple style for Adult learning
 • Workshop / Roleplay /Sharing /Consulting/ Support


หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหลักสูตร

1. วิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อการสื่อสารที่แข็งแรงตรงจุดและมีจุดยืนร่วมกัน (Workshop)

        •Pre-test / Objective Check in

        •แบรนด์คืออะไร(Branding and Communication)

        •การวิเคราะห์แบรนด์ขององค์กร (Brand Analysis) ทั้งวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมาย มูลค่าเเละคุณค่าเพื่อการสื่อสารที่ตรงจุดเป็นหนึ่งเดียว

2.การวางแผนและการสื่อสาร การปฏิบัติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร

        •กลยุทธการสื่อสารแบรนด์และองค์ประกอบ (Brand Communication Strategy)

        •การสื่อสารโดยภาพลักษณ์ ทั้ง Online และ Offline ( Brand Image Expression) ช่องทางการสื่อสารต่างๆ การใช้ภาษา ระดับภาษา สี เส้น ภาพ ความถี่ ช่วงเวลาในการสื่อสาร

        •การสื่อสารโดยคำพูด ( Brand Expression : Verbal)

        •การสื่อสารโดยการแสดงออก ( Brand Expression: Non-Verbal)  เรียนรู้และฝึกฝน ปรับภาพลักษณ์รายบุคคลสู่การสื่อสารแบรนด์ (Workshop)

        •ฝึกฝนการค้นหาตัวตนของพนักงานในองค์กร (Self -Understanding)

        •ค้นหาจุดแข็งสู่ตัวช่วยในการสื่อสารแบรนด์ และข้อควรระวังที่ทำให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ (Self-Image to Cooperate Branding)

        •การเรียนรู้ฝึกฝนการปรับภาพลักษณ์บุคคลในเข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Change like a PRO) การเลือกทรงผม สีผมให้เหมาะสมกับการสื่อสารแบรนด์ขององค์กร จิตวิทยาสี รูปทรง ขนาด เครื่องประดับ และอุปกรณ์ต่างๆให้เสริมความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และแสดงออกไปในทางเดียวกัน รวมทั้งเกิดความเหมาะสมสวยงามในรายบุคคลเพื่อความรบรื่นในการสื่อสารแบรนด์ในระยะยาว

3.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการขาย การดูแลลูกค้า และการสร้างความประทับใจอันน่าจดจำ (Workshop)

        •เปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

        •ฝึกฝนการสื่อสาร สำหรับลูกค้าแต่ละประเภทเพื่อความประทับใจในแบรนด์

        •การใช้ภาษาพูด ภาษากายในเชิงจิตวิทยา

        •การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรับมือกับลูกค้าให้สำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาอย่างน่าประทับใจ และยังคง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Roleplay)

4. การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียว ลดการขัดแย้ง

        •การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในทีม

        •การพูดคุย ขอร้อง ปฏิเสธ การแสดงออกเพื่อการทำงานอย่างราบรื่น (Roleplay)

        •การพิชิตเป้า เขย่าฝันด้วยการทำงานเป็นทีม

5.  การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวในระยะยาว

        •วิสัยทัศน์และกลยุทธของแบรนด์ (Brand Vision & Strategy)
        • การวางกลยุทธร่วมกันเพื่อ Performance ในการสื่อสารแบรนด์ ด้วย Participation Thinking 

        • เอาชนะอุปสรรค์ในอนาคต และสร้างเครื่องมือในการคงไว้ซึ่งมาตรฐาน

        • การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน( S.W.O.T. Analysis)

        • การวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรค์ (Opportunity & Threat)

        •Post-test


วิทยากร
ดูประวัติ

วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image, การเข้าสังคม)

ครูลูกนัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะสังคม การดูเเลภาพลักษณ์และการสื่อสาร ด้วยทฤษฏีทางจิตสังคม สู่การเเสดงออกที่น่าประทับใจเเละเป็นที่จดจำ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•องค์กรที่ต้องการการดูเเลและพัฒนาภาพลักษณ์พนักงานเพื่อการสื่อสารแบรนด์องค์กร

•องค์กรที่ต้องการสื่อสารองกรณ์ให้น่าจดจำ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

•องค์กรที่ต้องการเพื่อให้สื่อถึงคุณค่า มูลค่า รูปแบบ ที่ชัดเจนขององค์กร

•องค์กรที่ต้องการเพิ่มมูลค่า สร้างความชัดเจนเพื่อการส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าเเละบริการ

•องค์กรที่ต้องการ re-skills / upskills ทักษะการสื่อสารแบรนด์ของพนักงาน หรือหัวหน้างาน

•องค์กรที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือในการทำงานให้แก่พนักงานในการสร้างกลยุทธในการสื่อสารแบรนด์

•องค์กรที่ต้องการลดความขัดแย้งระหว่างพนักงานต่อพนักงาน และระห่างพนักวานต่อลูกค้า


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication and Brand Personality Expression)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์, อบรม บุคลิกภาพ, อบรม 2566, หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการแสดงออกซึ่งภาพล, อบรม การสื่อสาร, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด