หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

รหัสหลักสูตร: 65708

จำนวนคนดู 2063 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         เป็นที่ตระหนักดีว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่น ๆ

         ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competencyหนึ่งของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไขซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง

         หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานในฐานะ Line Manager ได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องตลอดจนสามารถนำความรู้และเครื่องมือและวิธีการต่างๆ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

   ● หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

   ● ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

   ● ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข

   ● ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

   ● เทคนิคการสอนงานลูกน้อง

   ● การวิเคราะห์ลูกน้อง 4 ประเภท

   ● จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

   ● CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

   ● ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและปัจจัยที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

   ● แนวคิดและความสำคัญของบริหารทรัพยากรบุคคล

   ● การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

   ● บทบาทของ HR สมัยใหม่

   ● บทบาทของ Line Manager VS ฝ่าย HR

   ● หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

        ○ การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

        ○ การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกคนเก่งคนดี (Recruitment & Selection)

        ○ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

        ○ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

        ○ การบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)

        ○ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   2. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

   3. ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

   4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

   5. ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง “เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง”

รูปแบบหลักสูตร

   1. การบรรยาย 40 %

   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 60%

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม หัวหน้างานกับงานบริหารคน, อบรมHR for Non HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด