เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)

รหัสหลักสูตร: 65734

จำนวนคนดู 164 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานจะเห็นได้ว่าการสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต ในยุคนี้ทุกองค์กรต่างกำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างรุนแรงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้น หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่หลายองค์กรได้นำมาใช้ ก็คือ การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมกับงานและองค์กรนั่นเป็นเพราะความสามารถของพนักงานถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

     ซึ่งเชื่อว่าหลายองค์กรเคยเผชิญกับปัญหาเลือกคนไม่เหมาะสมกับงานและองค์กร จึงส่งผลให้งานขาดประสิทธิผลและองค์กรต้องแบกรับภาระในการดูแลพนักงานดังกล่าวจนถึงเกษียณโดยไม่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรเลย ดังนั้นการพัฒนาให้ HR และผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการสัมภาษณ์ให้ได้ใช้เวลาทุกนาทีของการสัมภาษณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด

     โดยมีความรู้ ความเข้าใจและมีเทคนิคการสัมภาษณ์ในการตั้งคำถามแบบวิเคราะห์เจาะลึกความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครในแต่ละตำแหน่งงาน มีทักษะการฟังเพื่อวิเคราะห์คำตอบทักษะการประเมินบุคลิกภาพเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมกับลักษณะงานและการพิจารณาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครอย่างเป็นระบบทักษะเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้ HR และผู้บริหาร จะมีทีมงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและ KPI ที่กำหนด อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรมีพนักงานที่มีศักยภาพและพร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของ การสรรหา คัดเลือกพนักงาน

    2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน

    3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจ และสามารถนาหลักการสัมภาษณ์แบบ S.T.A.R. Model ไปใช้ในการคัดเลือกพนักงาน

    4.เพื่อให้สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคล้องกับความคาดหวังและ KPI ของตำแหน่งงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูต

   สิ่งที่น่ารู้สำหรับการเป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน

      ● ความสำคัญของการเป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน

      ● ความสำคัญและประโยชน์ของการคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและองค์กร

      ● พื้นฐานที่สำคัญของกรรมการสัมภาษณ์งาน เริ่มจากการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์

      ● บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร กับ ตำแหน่ง “คณะกรรมการสัมภาษณ์”

      ● คุณสมบัติและความสามารถของ “นักสัมภาษณ์มืออาชีพ”

      ● เมื่ออยู่ในห้องสัมภาษณ์ และการประเมินผลผู้สมัครงาน

      ● หลุมพรางที่ต้องรู้สำหรับกรรมการสัมภาษณ์งาน

      ● ปัญหาความผิดพลาดและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์

   ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาสาหรับกรรมการสัมภาษณ์งาน

      ● การอ่านบุคลิกภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ (DISC และสัตว์สี่ทิศ)

      ● เทคนิคการฟังเชิงลึก และ เทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อหาคนที่ใช่ สำหรับองค์กร

      ● ทักษะการฟัง (Listening Skills)

      ● ทักษะการตั้งคาถาม (Probing Questions)

      ● ทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการสัมภาษณ์ (Challenging Candidate Situations)

      ● จิตวิทยาเข้าใจคนในประเภทต่าง ๆ เพื่อการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างไหลลื่น

   เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ด้วย S.T.A.R. Model

      ● Situation เลือกสถานการณ์ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงพฤติกรรมตาม Competency ที่กำหนด

      ● Task ถามถึงบทบาทของผู้ถูกสัมภาษณ์

      ● Action การตัดสินใจ พฤติกรรมที่แสดงออกต่อสถานการณ์นั้นๆ

      ● Result ผลแห่งการกระทาสะท้อนถึงความสามารถของผู้ถูกสัมภาษณ์

      ● การจัดทำชุดคำถาม ตามแบบ S.T.A.R. Model เพื่อเจาะลึกในตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์งาน

      ● Workshop : การจัดเตรียมชุดคำถาม เพื่อเป็นแนวการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง

      ● Role Playing : ฝึกปฏิบัติอย่างถูกวิธีในการสัมภาษณ์งาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

   1. พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ กระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของ การสรรหา คัดเลือกพนักงาน

   2. หัวหน้างานได้ฝึกทักษะเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน

   3. หัวหน้างานเข้าใจ และสามารถนาหลักการสัมภาษณ์แบบ S.T.A.R. Model ไปใช้ในการคัดเลือกพนักงาน

   4. หัวหน้างานสามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคล้องกับความคาดหวังและ KPI ของตำแหน่งงาน

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interviewing Technique)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน, อบรมInterviewing Technique

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด