การปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน (Supervise,Control,Command and Assignment for Supervisor)

รหัสหลักสูตร: 65736

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน (Supervise,Control,Command and Assignment for Supervisor)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

     การพัฒนาระดับความสามารถ ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพรวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ

     ผู้บังคับบัญชาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืนและสร้างองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกระบวนการในการพัฒนา ขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร การสอนงาน (Job Instruction) เป็นการทำงานและเรียนรู้งานไปในตัวโดยผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่สอนผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน มีการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องทำและวิธีการปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำต่างๆติดตามผลและนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

    2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆวัน

    3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

    4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

    5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสอนงานและการแนะนำงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

    6. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการมอบหมายและติดตามงานและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   การสื่อสาร มิติที่สำคัญของภาวะผู้นำ

         ● ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร

         ● การบริหารจัดการ 4 ประเภท สำเร็จได้ด้วยการสื่อสาร

         ● วัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ผลดี และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

   หลักพื้นฐานของการสื่อสาร

         ● องค์ประกอบของการสื่อสาร

         ● กระบวนการสื่อสาร

         ● หน้าที่ของการสื่อสาร

         ● กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี

         ● องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล

         ● อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล

         ● ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

         ● ทักษะสำคัญของการสื่อสารที่สำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

   หัวหน้างานคือใคร ?

         ● ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”

         ● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

         ● รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง

         ● รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท

   Workshop 1 : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน

   เทคนิคในการสั่งงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Directing & Delegation)

         ● หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล

         ● ประโยชน์ของการสั่งงานและมอบหมายงาน

         ● ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน

         ● องค์ประกอบในการสั่งงานและมอบหมายงาน

         ● ขั้นตอนในการสั่งงานและมอบหมายงาน

         ● หลักในการสั่งงานและมอบหมายงาน

         ● เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

         ● ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน

         ● ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง

   Workshop 2 : Case Study การสั่งงาน

   Workshop 3 : Role Play ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

   เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow–up)

          ● ประโยชน์ของการติดตามงาน

          ● หลักและวิธีการติดตามงาน

          ● 4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

          ● การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

การประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

          ● HO – การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

          ● เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

          ● REN – การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร

          ● สรุปหลักการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน

          ● ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน

          ● SO – การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

          ● วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

          ● เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

    1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

    2. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

    3. หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

    4. หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

    5. หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสอนงานและการแนะนำงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

    6. หัวหน้างานมีทักษะในการมอบหมายและติดตามงานและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน (Supervise,Control,Command and Assignment for Supervisor)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการปกครองบังคับบัญชา การสั่งงาน การควบคุมงาน, อบรมAssignment for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด