เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)

รหัสหลักสูตร: 65737

จำนวนคนดู 171 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะ การนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน ก็จะทำให้ตนเองนั้น มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการ นำเสนอ ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม

     ซึ่งในทุกครั้งของการนำเสนอควบคู่กันไป จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียไม่ได้หลักสูตร Presentation Skills ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่านนำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว”

     การนําเสนองานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้น จะต้องนําเสนอให้ได้และพูดให้เป็นจึงจะประสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจนั้นการนําเสนองานถือเป็นหัวใจสําคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิต ตัวกลาง ลูกค้า หรือ แม้กระทั่งผู้บริหาร และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การนําเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นํา เสนอจําเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนําเสนองาน ดูเป็นธรรมชาติและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นในทางใดทางหนึ่ง อันนําไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอนและเข้าใจง่าย

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ

    5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออกและเป็นแบบอย่างนำเสนอต่อผู้ฟัง

    6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื้นฐานการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าว การนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอเพื่อขออนุมัติและการเป็นผู้สอนงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

     ● ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ

     ● ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?

     ● ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล

            ○ บุคลิกภาพ (Personality)

            ○ ท่าทางการนำเสนอ (Body Language)

    ● แนวทางการค้นหาจุดเด่น และการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอ ที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

    ● เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ

    ● เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

            ○ การวิเคราะห์ความคิด

            ○ การสื่อสาร

            ○ การแก้ปัญหา

    ● รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอ

            ○ การวิเคราะห์ผู้ฟัง

            ○ การใช้น้ำเสียง

            ○ การใช้สายตา

            ○ การใช้ภาษาท่าทาง

            ○ ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว

    ● เทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ

    ● เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน

    ● เทคนิคการตอบคำถาม

    ● เทคนิคการลดความประหม่า / ตื่นเต้น

    ● เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

            ○ เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

            ○ เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี

            ○ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ

            ○ Workshop: กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอ

    ● ทดสอบการนำเสนอ

    ● การวางรูปแบบนำเสนอและจังหวะ

    ● การควบคุมท่าทางและน้ำเสียงในการนำเสนอ

    ● การบังคับจังหวะและน้ำเสียงในการนำเสนอ

    ● ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม 

    1. ผู้เข้าอบรม ได้รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

    2. ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

    3. ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับความคิดเห็น และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอนและเข้าใจง่าย

    4. ผู้เข้าอบรม สามารถจัดลำดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ

    5. ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออก และเป็นแบบอย่างนำเสนอต่อผู้ฟัง

    6. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบพื้นฐานการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าวการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอเพื่อขออนุมัติ และการเป็นผู้สอนงาน

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, อบรมProfessional Presentation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด