เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)

รหัสหลักสูตร: 65739

จำนวนคนดู 3062 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

      การพัฒนาระดับความสามารถ ในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพราะตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ

      ผู้บังคับบัญชาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืนและสร้างองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่ การสอนงานและการทำงานเป็นทีม เนื่องจากการสอนงานและการทำงานเป็นทีม เป็นกระบวนการในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร การสอนงาน (Job Instruction) เป็นการทำงานและเรียนรู้งานไปในตัว โดยผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่สอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน มีการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องทำและวิธีการปฏิบัติงานให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ติดตามผลและนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงานส่วนการทำงานเป็นทีมนั้นผู้บังคับบัญชาต้องทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นทีมเดียวกันด้วยการเป็นต้นแบบที่ดี

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

   2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสอนงาน และการทำงานเป็นทีมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

   3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชานำซึ่งการสอนงานและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

   4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

   5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสอนงานและการแนะนำงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

   6. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการสอนงานและการทำงานเป็นทีมรวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   เทคนิคการสอนงานของหัวหน้างาน

      1. บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ในฐานะผู้สอนงาน

      2. แนวคิด และหลักการพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน

      3. บทบาท หน้าที่การเป็นผู้สอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยงในงาน

      4. จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

      5. การสอนงานในรูปแบบต่างๆ

      6. ขั้นตอนการสอนงาน และการแนะนำงานอย่างเป็นระบบ

      7. เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน

            ○ การวิเคราะห์งานและผู้รับการสอน / การวางแผนการสอนงาน

            ○ การปฏิบัติตามแผนการสอน

            ○ ทบทวนความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ

            ○ การติดตาม การประเมินการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้

      8. ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน

      9. พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้สอนงานสู่ระดับมืออาชีพ เช่น การสื่อสาร บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ เป็นต้น(Workshop)

      10. เทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT. (Workshop => เน้นเป็นพิเศษ 40-50% ของเนื้อหาทั้งหมด)

      11. Tips & Techniques : ระยะเวลา สื่อการสอน และการประเมินผล

   กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน

          ● กระบวนการคิดบวกจุดเริ่มต้นของการทำงานเป็นทีม

          ● การพัฒนาคำพูดให้เป็นคนคิดบวกเพื่อเกิดบรรยากาศดีๆในการทำงานเป็นทีม

          ● การสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดบวกเพื่อพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

          ● วิเคราะห์ปัญหาในการทำงานเป็นทีมงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา

          ● ความหายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นเชิงรุก

          ● องค์ประกอบที่สำคัญของทีมงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

          ● องค์ประกอบของความสำเร็จในการพัฒนาผลผลิตในการทำงาน

          ● การใช้เครื่องมือ 3 Hs’ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน

          ● การค้นหาจุดแข็งและพัฒนาความสำเร็จของทีมงานมืออาชีพ

          ● องค์ประกอบของทีมงานที่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

          ● การพัฒนาทักษะและไหวพริบปฏิภาณของทีมงาน

          ● การพัฒนาการรวมตัวเพื่อพัฒนาเป้าหมาย และเป็นทีมให้เป็นทีมสร้างสรรค์

          ● บทบาทและความคาดหวังของกลุ่มคนในทีมงานสร้างสรรค์

          ● ความเข้าใจผิดในบทบาทของการทำงานของผู้นำและผู้ตาม

          ● เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ทีมงาน ขององค์กรยุคใหม่

          ● จิตวิทยาเข้าใจคนในประเภทต่าง ๆ เพื่อการปรับทัศนคติให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข

          ● สิ่งใด ควรทำหรือไม่ควรทำ ในฐานะการทำงานเป็นทีม

          ● อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม และปัญหาการประสานงาน แบบงานไม่ประสานงาน

          ● ลักษณะของทีมงานขายเชิงรุก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

          ● การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พูด และ ฟัง

          ● การวิเคราะห์คุณลักษณะบุคลิกแต่ละคนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          ● เข้าใจหลัก ความแตกต่าง อย่างเป็นทีม ทำงานภายใต้ความแตกต่างของคน

          ● ประสานงาน การทำงานร่วมกัน ได้ใจได้งาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

   1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำเพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

   2. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสอนงาน และการทำงานเป็นทีมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

   3. หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชานำซึ่งการสอนงานและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

   4. หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน

   5. หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสอนงานและการแนะนำงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

   6. หัวหน้างานมีทักษะในการสอนงานและการทำงานเป็นทีมรวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนได้ได้อย่างมีแบบแผนขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสอนงาน (Coaching Techniques)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการสอนงาน, อบรม Coaching Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด