กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

รหัสหลักสูตร: 65741

จำนวนคนดู 213 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การส่งเสริมการบริหารด้านคุณภาพส่วนหนึ่ง ก็คือ การลดของเสียขององค์กร ให้มีเป้าหมายลดของเสียลดลง และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น แต่ใช้วัตถุดิบและกำลังคนในการผลิตเท่าเดิม จึงต้องมีวิธีการในการบริหารงานให้ของเสียที่จะผลิตในแต่ละครั้งเป็นศูนย์ เพื่อทำให้ผลกำไรขององค์กรมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถลดต้นทุนในการที่ต้องนำของที่ผลิตเสียมาทำใหม่ ซึ่งจะสิ้นเปลืองทั้ง วัตถุดิบและกำลังคน นอกจากนี้ บริษัทยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

     ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการปรับตัว เพื่อความอยู่รอด การทำของเสียให้เป็นศูนย์ จำเป็นมากสำหรับผู้ผลิต ที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเสียโอกาสทางการผลิต และลดความสูญเปล่าได้ ทั้งยังสามารถสร้างมาตรฐาน และแนวความคิดที่สําคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการของ การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ โดยไม่จำเป็น

   5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียจากการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   1.ปัญหาด้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตคืออะไร?

   2. อะไรคือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างไร?

   3. แนวคิดการเกิดของเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดของเสีย

           – แนวคิดและหลักการมุ่งสู่ Zero Defect

           – Zero Defect คืออะไร

           – กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์

   4. แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆ ในงานผลิต

การวางแผนปรับปรุงงานด้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบื้องต้นด้วย ECRS

ระบบการมองเห็น (Visual System)

   5. หลัก 8 ประการเบื้องต้น (8D) สู่การป้องกันความผิดพลาดเป็นศูนย์เพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)

   6. กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดที่ต้นเหตุ (Source inspection) ก่อนเกิดของเสีย

   7. หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (Mistake-Proofing)

   8. แนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) 

 • ให้ผู้บริหารมีความผูกพันต่อการจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน  
 • จัดตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพโดยให้มีตัวแทนมาจากแต่ละฝ่าย 
 • กำหนดให้มีการวัดคุณภาพ เพื่อแสดงปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเป็นปัญหาที่อาจเกิดได้ในอนาคต 
 • กำหนดต้นทุนคุณภาพและอธิบายวิธีการใช้ต้นทุนคุณภาพในฐานะที่ เป็นเครื่องมือในการจัดการ
 • ยกระดับการตระหนักถึงระดับคุณภาพ และความห่วงใยส่วนตัวต่อชื่อเสียงคุณภาพของบริษัทให้เกิดกับพนักงาน

   9. วิเคราะห์และทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาโดยรวม

 • จัดการปัญหาที่เกิดจากมาตรฐานการทำงาน
 • แนวทางจัดการปัญหาที่เกิดจากคน
 • การอบรมผู้ปฎิบัติงานเพื่อการทำที่ถูกต้อง
 • การควบคุมโดยการมองเห็นเพื่อการทำที่ถูกต้อง
 • Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็นศูนย์
 • กำหนดเป้าหมาย และกระตุ้นให้บุคคลและกลุ่มกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ
 • กระตุ้นให้พนักงานแจ้งปัญหาการปรับปรุงคุณภาพที่เขาประสบ แก่ ผู้บริหารเพื่อให้เกิดการรณรงค์แก้สาเหตุที่ผิดพลาดให้ได้ตามจุดมุ่งหมายทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมยอมรับและเกิดความซาบซึ้ง
 • จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาคุณภาพ เพื่อปรึกษาหารือกันเป็นประจำ
 • จัดทำโปรแกรมแบบเดิมซ้ำอีก

   10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

   1.ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

   2.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการของ การลด ของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

   3.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ โดยไม่จำเป็น

   5.ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียจากการทำงาน

 

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมกลยุทธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์, อบรมZero Defect

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด