เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564

รหัสหลักสูตร: 65755

จำนวนคนดู 1712 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ขอเชิญอบรม Online หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการ Updateของกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดในปี2564 มีกรณีใดบ้าง... หรือในกรณีนอกเวลาทำงาน เมื่อมีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้าปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างแล้วประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเป็นการกระทำลักษณะใดลูกจ้างถึงจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน (เพราะเกิดขึ้นนอกเวลางาน)

     2. เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริการงานขององค์กร ทราบสิทธิของลูกจ้างขณะปฏิบัติงานให้กับนายจ้างในกรณีประสบอันตราย เช่น เป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตาย สาเหตุเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินทดแทนในแต่ละกรณีมีอะไรบ้าง…

     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 การได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมและ/หรือในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง…

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

   หมวด 1: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน

     1. กองทุนเงินทดแทนจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง..?

     2. เมื่อลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อใด..?

     3. การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

     4. การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

     5. การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?

     6. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?

     7. ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

     8. หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

     9. ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?

     10. ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

     11. ยกตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ

     12. ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

     13. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

     14. ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?

     15. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

หมวด 2: การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

     16. วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 มีกรณีใดบ้าง..?

     17. กรณีเจ็บป่วยปกติจะได้รับการรักษาและได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดงานอย่างไร..?

     18.กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?

     19. กรณีทันตกรรม-ถอนฟัน-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ผ่าฟันคุด-ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

     20. กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

     21. กรณีทุพพลภาพหรือในกรณีตาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?

     22. กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?

     23. กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ-เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

     24. กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนหรือ (5ปี) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?

     25. กรณีว่างงาน ด้วยเหตุลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 -ด้วยเหตุภาครัฐมีคำสั่งปิดกิจการ - ด้วยเหตุนายจ้างประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยเหตุเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย - ถูกเลิกจ้างผิดวินัยร้ายแรง -

ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

             - ถาม - ตอบ - แนะนำ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
นายจ้าง+ลูกจ้าง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม Update กฎหมายประกันสังคมปี 2564, สิทธิของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม, อบรม ออนไลน์, กองทุนประกันสังคม, Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด