เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ (High Impact Interview for a Right Person)

รหัสหลักสูตร: 65792

จำนวนคนดู 319 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ (High Impact Interview for a Right Person)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการในการหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงมีความสําคัญต่อความสําเร็จ หรือล้มเหลวขององค์การ ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกซึ่งผู้สัมภาษณ์นั้น ต้องมีทักษะและเทคนิคในการตั้งคําถามและวิเคราะห์คําตอบ มีไหวพริบปฏิภาณเพื่อประกอบการพิจารณาในการเข้ารับทํางาน การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่การวิจัยพบว่าการสัมภาษณ์ดั้งเดิม(Traditional Interview) ซึ่งขาดโครงสร้าง ความเที่ยงตรง ดังนั้นผู้สัมภาษณ์จําเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน เช่น การตั้งคําถาม ชนิดของคําถาม และการสังเกตบุคลิกภาพของผู้สมัครงาน เพื่อให้ได้ผลการสัมภาษณ์ที่แม่นยําและน่าเชื่อถือ

          หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ” ถูดจัดทําขึ้นเพื่อให้องค์การสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุดมาร่วมสร้างความสําเร็จให้กับองค์การ และเพิ่มความแม่นยําในการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้ตรงตามที่องค์การคาดหวังมากที่สุด


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ
 2. เรียนรู้เทคนิคในการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน กับผู้มีความรู้และประสบการณ์
 4. สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานจริงได้ ลุล่วงดังเป้าหมายและนโยบายขององค์การ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

 1. ภาพรวมของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(Overview of Recruitment and Selection)
 2. หลักการและแนวทางของการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Principles of Recruitment And Selection)
 3. การวางแผนการสัมภาษณ์ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์บทบาทที่พึงปฏิบัติ (How to plan a Performance interviewing Planning)
 4. กระบวนการขั้นตอนของการสัมภาษณ์งาน (Interview Process)
 5. รูปแบบในการสัมภาษณ์งาน /เทคนิคการสัมภาษณ์ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Different Types of Interview)
 6. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลประวัติในใบสมัครงาน Utilizing the candidate resume หรือใช้ Biodata มาเป็นเครื่องมือทํานายในอนาคต
 7. หลักการของ STAR Model : Situation (Task)-Action-Result
 8. เทคนิคในการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Types of Interview Technique)

                 a. ประเภทของการสัมภาษณ์งาน (Types of Interviewing)

                 b. การเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งาน (Preparing for Interview )

                 c. ชนิดของคําถามในการสัมภาษณ์ (Types of Question)

      9. ฝึกปฏิบัติการตั้งคําถาม Workshop และเทคนิคการสัมภาษณ์ จากผู้สมัครงานจริง พร้อมทั้งแบบการประเมินตาม core competency ขององค์กร

      10. สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการสัมภาษณ์งาน(Factor Affecting Interview)/ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

สำหรับองค์กร (ฝ่ายบุคคล)

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาให้กับองค์การภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ (High Impact Interview for a Right Person)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ, High Impact Interview for a Right Person

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด