หลักสูตร :14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) 14 Tools for Solving Problem

รหัสหลักสูตร: 65924

จำนวนคนดู 2081 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร :14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) 14 Tools for Solving Problem
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ Root cause และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Corrective actionและ preventive action เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle),Why Why analysis,และ 14 Statistic Tools หรือ14 เครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย QC 7 Tools และ New QC 7 Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติและการระดมสมองในการช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆ ที่สามารถน ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็น

หนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน

          ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนที่ได้เรียนรู้การใช้ 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา นี้แล้วจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะท าให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อสร้าง Corrective actionและ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลก าไรให้กับบริษัท
  2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือ14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
  3. เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


   1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน ก าไร และรายได้

   2. ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ

             - กลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ: สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Quantitative Data)

             - กลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Qualitative Data)

   3. 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา คืออะไร

   4. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

             - แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)

             - ผังพาเรโต (Pareto diagram)

             - กราฟ (Graph)

             - ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

             - ผังการกระจาย (Scatter diagram)

             - แผนภูมิควบคุม (Control chart)

             - ฮิสโตแกรม (Histogram)

   5. การใช้เครื่องมือ New QC 7 Tools ในการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่างๆ

             - แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

             - แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Relation Diagram)

             - แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

             - แผนผังลูกศร (Arrow Diagram)

             - แผนผังตาราง (Matrix Diagram)

             - แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis)

             - แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)

   6. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

   7. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story

       Workshop เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (Small group activity)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ 14 Toolsอย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสร้าง Corrective actionและ Preventive action ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเรื่องคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร :14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ) 14 Tools for Solving Problem
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (ภาคปฏิบัติ), 14 Tools for Solving Problem

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti