หลักสูตร การประเมินวัฏจักรชีวิตและประเด็นสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA)

รหัสหลักสูตร: 65961

จำนวนคนดู 197 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การประเมินวัฏจักรชีวิตและประเด็นสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อันเกิดจากสภาวะเรือนกระจกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและการอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงภาคประชาชน ได้หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจต่อการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Green House Gas) รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองมากขึ้น

           การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำมาใช้ใหม่หรือการแปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


วัตถุประสงค์ (Objective)


           1.เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินวัฎจักรของชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           2.ปรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียที่จะถูกปล่อยทิ้งออกมา


รูปแบบการเรียนรู้

           -การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

           -การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
           1.หลักการ แนวคิด และขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต

           2.การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต

           3.4 เทคนิคในการประเมินวัฏจักรชีวิตชีวิต

              -ตั้งเป้าหมายและขอบเขตการประเมินวัฏจักรชีวิต (Goal and Scope definition)

              -ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการ (Life Cycle Inventory: LCI)

              -การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Impact Assessment :CLIA)

              -การอ่านผลจากการศึกษาวัฏจักรชีวิตชีวิต (Interpretation)

           4.กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต

           5.ฝึกปฏิบัติการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

           

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบสิ่งแวดล้อม
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การประเมินวัฏจักรชีวิตและประเด็นสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต, 4 เทคนิคในการประเมินวัฏจักรชีวิตชีวิต, อบรมการประเมินวัฏจักรชีวิตและประเด็นสิ่งแวดล้อม, อบรมการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์, อบรม online, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด