หลักสูตร : การบริหารทีมงาน (Team Management)

รหัสหลักสูตร: 65963

จำนวนคนดู 138 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : การบริหารทีมงาน (Team Management)
รอบที่

1

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

Program Theme: Together Everyone Achieves More

แนวทางการพัฒนา : Share Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills)

การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

        ระดับ 1 เรียนรู้เข้าใจตนเอง สำรวจ แยกแยะแนวความคิดของสมาชิกในทีม ลำดับความสำคัญของปัญหา และมีแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองและทีมงาน

        ระดับ 2 มีรูปแบบการบริหารจัดการทีมงานในสถานการณ์ที่แตกต่างโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ และกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบได้ชัดเจน

        ระดับ 3 มีเทคนิคการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาด้วยการนำเสนอที่ดี ดึงศักยภาพทีมงานอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดประชุมอย่างมีคุณภาพ และสร้างขวัญกำลังใจ สร้าง                   แรงจูงใจ กระตุ้นให้ทีมงานทำงานแบบมี่ส่วนร่วม

        ระดับ 4 เชื่อมโยงแนวความคิดขององค์กร หน่วยงาน ไปสู่การทำงานด้วยการสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม (Innovation) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย (Creative Tools) ในการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งประสานพลังในทีมงาน (Synergy) ที่ทำให้เห็น ผลสำเร็จ 1+1 ได้มากกว่า 2 ของบริหารจัดการแนวทางการพัฒนา : Share Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills)


วัตถุประสงค์

        1.เพื่อทำให้ผู้จัดการสร้างแนวความคิดในการบริหารทีมงาน ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของตัวเอง เกิดการพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การพัฒนาทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นพลังให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

        2.เพื่อทำให้ผู้จัดการมีเทคนิคการบริหารทีมงานในสถานการณ์ และรูปแบบที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนการมีเครื่องมือในการบริหารทีมงานที่มากขึ้น

        3.เพื่อทำให้ผู้จัดการเกิดแรงจูงใจ มีความเชื่อมั่น และมีเป้าหมายในการบริหารทีมงานของตัวเอง ปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรในด้านการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานทุกคน อันจะเป็นหลักการเบื้องต้นต่อการสร้างวัฒนธรรม “การทำงานเป็นทีม” ให้กับองค์กร

        4.เพื่อทำให้ผู้จัดการฝึกฝนวิธี “การคิดร่วมกัน” และ “การทำงานร่วมกัน” ภายใต้กฎระเบียบขององค์กร จุดประกายความคิดเบื้องต้นของการสร้างทีมเพื่อการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร มีการปลูกฝังต้นแบบทางความคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร นั่นคือ “วิสัยทัศน์และพันธะกิจ” (Vision and Mission) ขององค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
การทำงานเป็นทีม (Synergy Team Management )

        1.หลักการและแนวคิดการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์

        สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน

        ปัญหา / อุปสรรค์ของการบริหารทีมงาน

        แนวทางการพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรค

        บทบาทสำคัญในการบริหารทีมงาน

        2.ผู้จัดการกับการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการประสานพลัง (Synergy)

        การนำเสนอให้โดนใจทีมงาน

        การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง

        การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์

        การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช

        3.เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจทีมงาน (Powerful Presentation)

        วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

        การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

        WORKSHOP: สร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง

        4.เทคนิคการดึงศักยภาพทีมงานด้วยการระดมสมอง (Brainstorming)

        ขั้นตอนในการระดมสมองทีมงาน

        เทคนิคการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น

            WORKSHOP : ออกแบบกระบวนการของตัวเอง

        5.การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Meeting)

        เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์

        การพัฒนาการประชุมให้มีคุณภาพ

         WORKSHOP : กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง

        6.การจูงใจทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching)

        หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง

        เทคนิคการดำเนินการโค้ชชิ่ง

         WORKSHOP : ออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง

        สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

        เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

         การบรรยาย 

         กิจกรรม และเกม 

         การแสดงออก

         กลุ่มสัมพันธ์

         การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน
  • ผู้จัดการ
  • ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : การบริหารทีมงาน (Team Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การบริหารทีมงาน, อบรม Team management, อบรม ออนไลน์, อบรมการทำงานร่วมกัน, อบรมแนวคิดการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์, เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด