เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน Effective Self-Development Skills

รหัสหลักสูตร: 65993

จำนวนคนดู 721 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน   Effective Self-Development Skills
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

      สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน


วัตถุปะสงค์

     1.เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และค้นหาจุดเด่นรวมถึงข้อสังเกตจากจุดบกพร่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จในการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

     2.ฝึกทักษะและประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อความสำเร็จของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

     3.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข รวมทั้งสามารถปรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

     1. ความแตกต่างและความต้องการของมนุษย์กับคนทำงานในองค์กร

   กิจกรรม 1 การสร้างความสัมพันธภาพและการรู้จักกันคุ้นเคย เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการทำงานสู่กระบวนการทำงานร่วมกันและสร้างเสริมให้รู้จักซึ่งกันและกันและสนทนาแนวทางการทำงานร่วมกันเป็นทีม

     2. หลักการวางแผนและการจัดระเบียบการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนจากการทำงานของตนเอง

     4. หลักการมนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน

     5. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

     6. ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพสู่การพัฒนาตนเอง

     7. การเป็นช้างเท้าหน้า (Dominance)

     8. กล้าที่จะยืนหยัดเรียกร้อง (Assertiveness)

     9. ต้องการความสำเร็จ (Achievement)

     10. ต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)

     11. ต้องการเป็นที่ยอมรับ (Affiliation)

     12. สุขุมใจเย็น (Calm)

     13. มีความคิดริเริ่ม(Initiativeness)

     14. การควบคุมตนเอง (Self-control)

   การค้นหาและวิเคราะห์ 8 บุคลิกภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตที่เหมาะสม และการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำแบบทดสอบ (Personality Assessment)

     15. ขีดความสามารถคนทำงานเพื่อการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างมีความสุข

     16. ต้องการมีความสามารถ (COMPETENCE)

     17. ชอบความท้าทาย (CHALLENGE)

     18. อยากรู้อยากเห็น (CURIOSITY)

     19. เป็นตัวของตัวเอง (INDEPENDENT)

     20. ความตื่นเต้น (EXCITEMENT)

     21. ต้องการอิสระ (FREEDOM

     22. จิตวิทยาการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

     23. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน

     24. การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

     25. การรับมือกับพฤติกรรมที่ยุ่งยากของคน

   กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เน้นเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง และส่วนรวม

     26. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพัฒนาตนเองกับการทำงานด้วยความคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ

     27. การเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน

     28. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสม

     29. การเรียนรู้บุคลิกภาพของหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน

   กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นความคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันแก้ไขตามหลักการของความพอเพียง และเพียงพอ (มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม) เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต

     30. การสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิต (BE HAPPY Work and Life Style)

     31. การสร้างความประทับใจในการทำงาน

     32. การเปิดใจการทำงานอย่างไรจึงจะเป็นทัศนะคติในแง่บวก

     33. การสร้างกำลังใจในการทำงานด้วยตนเอง

     34. เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

     35. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ และคำปรึกษา แนะนำด้วยประสบการณ์ตรงวิทยากร (Q & A for BE HAPPY TOGETHER)


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

             - การบรรยาย 

             - กิจกรรม และเกม 

             - การแสดงออก

             - กลุ่มสัมพันธ์ 

             - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

     ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

             - Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

             - ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

             - ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

             - ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

             - ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

             - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

             - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

             - ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

             - Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

             - ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

                A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

             - ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

             - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

               ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

               Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

               Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

               DDI-Development Dimensions International (Thailand)

               Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน Effective Self-Development Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขในการทำงาน, Effective Self-Development Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด