การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Coordination )

รหัสหลักสูตร: 66238

จำนวนคนดู 906 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Effective Coordination )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น พนักงานจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยองค์การจำเป็นต้องสร้างและรักษาคนเก่ง (Talent) ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีคุณค่ายิ่ง โดยคำว่าคนเก่งนั้น (Talent) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) โดดเด่นเหนือจากผู้อื่น คำว่าคนเก่งขององค์การนั้นจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีด้วย ซึ่งพวกเขาจะต้องมี ความสามารถพิเศษหลาย ๆ ด้าน เพื่อเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า
พนักงานที่มีมุมมองและศักยภาพสูงนั้น จะมีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจอนาคต เน้นภาพใหญ่ มองเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามในการทำงาน และจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให้เก่งตามไปด้วย(Leader)
     องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Growth Hacking) จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข ทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาในด้านทุนมนุษย์ หรือบุคลากรของแต่ละองค์การ ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำงานมากขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาในการทำงาน การติดต่อประสานงานให้ทรงประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและองค์การ
   2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การมีเป้าหมายและมีประโยชน์ร่วมกัน (Smart Goal) บทบาทหน้าที่ของผู้นำและผู้ร่วมงาน (Role)
   3. เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น (Confidence) ในการนำความรู้ที่ได้รับไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งมอบบริการและปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม
   4. เพื่อเพิ่มความรู้ และช่วยทำให้เห็นความสำคัญ และวิธีการจัดการบริหารเวลาการทำงานให้เกิด      ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป
   5. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพลังคิดบวก ในการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   Part : Change your mind, Change your life?
                   • กิจกรรมละลายพฤติกรรม
                   • กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)
                   • ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม
                   • Mindsets สู่ความมหัศจรรย์ของการทำงานอย่างมีสุข
                   • ปลุกพลังความสุข สู่พลังความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
                   • เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
   Part 1 : ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
                   • จุดเด่น จุดด้อยในตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                             • ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
                         - มีเป้าหมาย (Goal)
                         - กล้าเผชิญ (Confrontation)
                         - มีความสามัคคี (Unity)
                         - มีการประนีประนอม (Compromise)
                         - ร่วมมือ (Co-Cooperative)
                         - สร้างทีม (Team Building)
                         - มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
                         - มีการตัดสินใจร่วมกัน (Joint decision – making)
                   • เป้าหมาย (SMART Goal) เพื่อการทำแผนการทำงาน <action plan>
                   • ขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ<Time management>
                   • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การสร้างเป้าหมายร่วมกัน

   Part 2 : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
                   • กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”
                   • การบริหารจัดการเวลา (Time Management )
                   • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
                         - มีวิสัยทัศน์ (Vision)
                         - มีความสามารถ (People Skill)
                         - คิดเป็น (Know how to think)
                         - มีความรู้ (Educated)
                         - ทันสมัย (Modern)
                         - สร้างสรรค์ (Constructive)
                         - การรับรู้ (Perception)
                   • The 7 habits of Highly Successful People
   Part 3 : การแก้ปัญหาการทำงาน
                   • Listening & Speaking Technique
                   • ภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
                   • รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการอ่านความต้องการคน
                   • บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงาน “RESPECT” ในการรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ “DOWNTIME”
                   • ภาวะผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการโน้มน้าวใจให้ทีมงานปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
                   • แนวทางการสร้างบันดาลใจ (Built) ผู้ร่วมงานด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจูงใจของ Maslow
                   • หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
                   • ขั้นตอนการเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จ
                   • สรุปเนื้อหาโดยรวม

อบรมแล้วจะได้อะไร?

   - เข้าใจถึงขุมพลังบวกสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
   - เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
   - พนักงาน จงรักภักดีต่อบริษัท มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
   - การประสานงานจะสนุกและง่ายมากขึ้น
   - ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคตในการรวมถึงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานสูงสุด รู้จักการบริหารจัดการเวลามากขึ้น


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• บริษัทหรือองค์การ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์การ ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการ ดึงพลังและความสำเร็จในอนาคต เพื่อองค์การ และส่วนรวมอย่างมีแบบแผน
• ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ และเตรียมพร้อมพัฒนาองค์การ
• ทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้การบริหารจัดการเวลาใน การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ผู้ที่เตรียมตัวติดต่อประสานงานภายในองค์กร  และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า และเตรียมพร้อมก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกัน
• เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
• พนักงานออฟฟิศที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน แบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Coordination )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Coordination

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน