การทำงานเป็นทีม (Team Work) The Power of Team

รหัสหลักสูตร: 66355

จำนวนคนดู 2145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การทำงานเป็นทีม (Team Work) The Power of Team
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     สมการในการสร้างทีมคุณภาพ Good Communication + Good Co-operation = Success   ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์กร  แต่มาจากทุกคนและทุกส่วนงานถึงแม้จะมีบทบาทที่แตกต่างกัน  ดังคำที่ว่า “งานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวได้แล้วจะประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องทำร่วมกัน” มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมประสานงาน   การทำงานเป็นทีม (Team Work) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

     “งานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวได้จำเป็นต้องทำร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จ” วลีของการต้องทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีต้องสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และในความไว้วางใจนั้นจะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยของบุคคลในทีมจะเกิดขึ้น ทำให้การทำงานได้ประสิทธิภาพ นำสู่ทีมที่ดี (Great Team)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง บทบาทในแต่ละตำแหน่งงานในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
   2. เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาทักษะด้านความคิดทัศนคติที่ดี (Growth Mindset) ที่มีผลต่อตัวเอง ก่อให้เกิด Team Spirit และการทำงานร่วมกัน
   3. เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นหลักการทำงานเป็นทีม (Team Work) การสื่อสารที่ดี  การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
   4. เพื่อให้ได้เรียนรู้ เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทีม เช่น การสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาร่วมกันและการตัดสินใจ   การบริหารความขัดแย้งในทีม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
     กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยทีมงานวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อม  มุ่งเน้นการเปิดใจ เรียนรู้การทักทาย การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
Module  #  1  Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน
   1.  แนวคิด ความสำคัญ บทบาทตามนโยบายองค์กร ทัศนคติในเชิงบวก ของการทำงานเป็นทีม (Team Work)
Workshop: เราอยากเห็นองค์กรเป็นภาพแบบไหน ?
   2.  Mindset ของพนักงานที่มีต่อการทำงานร่วมกัน
   3.  เข้าใจคำว่า T-E-A-M-W-O-R-K
   4.  ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
Module  #  2  การทำงานเป็นทีม (The Power of Team)
   1.  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน และงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร
   2.  บุคคลแบบไหนที่เราอยากร่วมทีมด้วยและนำพาทีมให้สำเร็จ
   3.  ความหมายของ การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) และพื้นที่ความปลอดภัย (Safe Space) นำไปสู่ Great Team
   4.  ลักษณะของทีมทีดี (Great Team)
   5.  เทคนิคการวางเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน
   6.  ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ และหลุมพรางที่ทำให้ทีมล้มเหลว
   7.  การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
   8.  เทคนิควิธีการสื่อสาร การพูด การโน้มน้าวใจในการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
   9.  เทคนิคการแก้ไขปัญหาร่วมกันและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม
   10.  การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม
   11.  เทคนิคการทำให้ได้รับการยอมรับนับถือซึ่งกัน และ การสร้างความผูกพัน (Respect & Engagement)ในทีม
Workshop: บุคคลแบบไหนที่เราอยากทำงานด้วย
Workshop: การวางแผนและมีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานเป็นทีม (Team work)
Workshop: การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
Workshop: การรับคำพูดในการสื่อสารในทีม
        -  สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
        -  ถาม-ตอบ
        -  การวางแผนนำสู่การพัฒนาตนเองในการทำงานเป็นทีม
จำนวนผู้เข้าอบรม  80 ท่าน
รูปแบบการสัมมนา

   1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                             30 %
   2.  กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป        70 %
   3.  มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  บุคลากรในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การทำงานเป็นทีม (Team Work) The Power of Team
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานเป็นทีม (Team Work) The Power of Team, The Power of Team, Team Work

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด