หลักสูตร การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching

รหัสหลักสูตร: 66400

จำนวนคนดู 2278 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาตนเอง และทีมงาน มีเครื่องมือมากมายที่สามารถนำมาพัฒนาให้กับการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ  อาทิ Mind map Changing Management Coaching  ในส่วนของ Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เห็นความคิดอย่างเป็นระบบ นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในเรื่องนี้ปี 2517  ทำให้เกิดแผนที่ความคิด  การจัดระบบความคิดอย่างเป็นระบบ ให้สามารถมองเห็นออกมาเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้สมองในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยง  ซึ่งหากพัฒนาทักษะด้านนี้  องค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลทำงานได้เต็มกำลังความสามารถ ซึ่งเป็นหลักของการบริหารความรู้ในองค์กรไม่น้อยไปกว่าการบริหารการเงิน  การผลิต และการเปลี่ยนแปลง

     การยอมรับความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการเปลี่ยนแปลง  และการมีความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น โรคระบาด จากที่เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น     จึงจำเป็นที่องค์กรได้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนโอกาส  การพัฒนาทีมงานเป็นส่วนสำคัญของการไปถึงเป้าหมายขององค์กร เพราะการทำงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยฝ่ายใด  เราจึงต้องพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้กับพนักงาน การสอนงาน และการมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันขององค์กร

     “การสอนงาน” เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การสอนงานหรือการ Coach ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของทีม

วัตถุประสงค์การอบรม
   1.  เพื่อผู้รับการอบรมสามารถเขียน Mind map ในการพัฒนาตัวเองและการทำงานได้
   2.  เพื่อผู้ผู้รับการอบรมเข้าใจการจัดระบบความคิด และการเชื่อมโยงในการพัฒนาตนเองและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  เพื่อทำให้ผู้นำสามารถบริหาร จัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.   เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจความหมาย ความสำคัญของการสอนงาน และการโค้ช
   5.  เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการในการตั้งคำถาม และขั้นตอนในโค้ช(Coaching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6.  เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching) และเครื่องมือต่าง ๆ ในการสอนงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
Module # 1  การประยุกต์ใช้หลักการคิดให้เป็นระบบโดยใช้หลักการเขียน  Mind Map  มาประยุกต์ใช้ในงาน
     1. เข้าใจหลักการของสมองในการคิดอย่างเป็นระบบ
     2. หลักการคิดในวิธีความคิดอย่าง Mind Map อย่างเป็นระบบ
     3. วิธี และเทคนิคการการเขียนแผนที่ความคิดในการพัฒนาตนเองและงาน (Mind Map)
     4. การเขียน Mind Map ด้วยการกำหนดตามหลัก SMART GOAL
     5. เทคนิคการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนงานและบริหารงาน
     6. ฝึกปฏิบัติเขียน Mind map ในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน
Module # 2  แนวคิดการเปลี่ยนแปลง  (Changing)
     1. ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
     2. การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
     3. สิ่งที่สามารถทำได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
     4. เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง การช่วยให้เข้าใจถึงการปรับตัว
     5. แนวทางการพัฒนา การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
Module # 3  เทคนิคการสอน  (Coaching) และการพัฒนาการสอนงาน
     1. บทบาทผู้นำในหลักการ TAPS Model ในการสอนงาน
     2. หลักการสอนงาน 4 ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อม การให้รู้วิธีการปฏิบัติ การทดลองปฏิบัติ การติดตามผล

     3. การออกแบบการสอนงานให้บรรลุเป้าหมาย

     4. การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)

     5. เทคนิคการโค้ช และเทคนิคการตั้งคำถามด้วย GROW Model  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

            - Goal: การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART

            - Reality: การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

            - Option: การสรรหาทางเลือกเพื่อการพัฒนา
            - Will: การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเพื่อการปฏิบัติ
     6. เทคนิคการให้  Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยคำถามแบบโค้ช (FOLLOW Modes) เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้กับทีม
     7. ฝึกการตั้งคำถาม

รูปแบบการสัมมนา
     1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                     40 %
     2.  ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอ                    60 %


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind Map-Changing and Coaching
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิด, อบรม coaching, Mind Map-Changing and Coaching, อบรม หลักสูตร การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิด, อบรม Mind Map-Changing, อบรมการพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักคิดแบบ Mind

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด