หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Owner

รหัสหลักสูตร: 66774

จำนวนคนดู 881 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Owner
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรนั้นจะต้องคำนึงการทรัพยากรอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งผลกำไร และความพึงพอใจของลูกค้า ผู้บริหารจึงต้องวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยกลยุทธ์นั้นเปรียบเสมือนแผนที่ขององค์กร ว่าเราจะเดินไปในทิศทางใด แต่ทั้งนี้จำเป็นจะต้องดูการเงินขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะงบการเงินจะบกว่าองค์กรอยู่ในสถาน และสร้างการเรียนรู้ในความเป็นเจ้าของร่วมกัน และใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตร Strategy & Financial for Business Owner นี้ เน้นการทำกิจกรรม แบบวัดผลงานเชิงคุณภาพ ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

          2.เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีเสถียรภาพในด้านการเงินและการบริหารทรัพยากรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%

          • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


Module 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์

          •ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

          •การสร้างความตระหนักขององค์กรแบบ Business Owner

          •ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

          •Workshop 1: กิกรรมสร้างความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas ด้วยกระดาษแผ่นเดียว

Module 2 : Financial Analysis

          •มาทำความรู้จักงบการเงินแต่ละประเภท เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด

          •การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน

                    1.สภาพคล่อง (Liquidity)

                    2.ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)

                    3.การบริหารหนี้สิน (Debt Management)

                    4.ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)

          •Workshop 2: วิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำผลไปสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร

Module 3 : การวางแผนด้านกลยุทธ์

          •วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

          •สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

          •วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

          •Workshop 3: SWOT Analysis มาจัดทำกลยุทธ์องค์กร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Owner
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Own, อบรม 2566, หลักสูตรอบรม 2566, Online training, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม สัมมนา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล