หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Owner

รหัสหลักสูตร: 66774

จำนวนคนดู 219 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Owner
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 80 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรนั้นจะต้องคำนึงการทรัพยากรอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งผลกำไร และความพึงพอใจของลูกค้า ผู้บริหารจึงต้องวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยกลยุทธ์นั้นเปรียบเสมือนแผนที่ขององค์กร ว่าเราจะเดินไปในทิศทางใด แต่ทั้งนี้จำเป็นจะต้องดูการเงินขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะงบการเงินจะบกว่าองค์กรอยู่ในสถาน และสร้างการเรียนรู้ในความเป็นเจ้าของร่วมกัน และใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตร Strategy & Financial for Business Owner นี้ เน้นการทำกิจกรรม แบบวัดผลงานเชิงคุณภาพ ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ


วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

          2.เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีเสถียรภาพในด้านการเงินและการบริหารทรัพยากรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%

          • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


Module 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์

          •ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

          •การสร้างความตระหนักขององค์กรแบบ Business Owner

          •ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

          •Workshop 1: กิกรรมสร้างความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas ด้วยกระดาษแผ่นเดียว

Module 2 : Financial Analysis

          •มาทำความรู้จักงบการเงินแต่ละประเภท เช่น งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด

          •การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน

                    1.สภาพคล่อง (Liquidity)

                    2.ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)

                    3.การบริหารหนี้สิน (Debt Management)

                    4.ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)

          •Workshop 2: วิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำผลไปสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร

Module 3 : การวางแผนด้านกลยุทธ์

          •วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

          •สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

          •วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

          •Workshop 3: SWOT Analysis มาจัดทำกลยุทธ์องค์กร


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Owner
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม Strategy & Financial for Business Own, อบรม 2566, หลักสูตรอบรม 2566, Online training, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม สัมมนา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด