เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Coordination )

รหัสหลักสูตร: 66409

จำนวนคนดู 307 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Coordination )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
     ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น พนักงานจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยองค์การจำเป็นต้องสร้างและรักษาคนเก่ง (Talent) ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีคุณค่ายิ่งโดยคำว่าคนเก่งนั้น (Talent) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) โดดเด่นเหนือจากผู้อื่น คำว่าคนเก่งขององค์การนั้นจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีด้วย ซึ่งพวกเขาจะต้องมี ความสามารถพิเศษหลาย ๆ ด้าน เพื่อเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าพนักงานที่มีมุมมองและศักยภาพสูงนั้น จะมีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจอนาคต เน้นภาพใหญ่ มองเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามในการทำงาน และจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให้เก่งตามไปด้วย(Leader)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Growth Hacking) จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข ทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาในด้านทุนมนุษย์ หรือบุคลากรของแต่ละองค์การ ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำงานมากขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาในการทำงาน การติดต่อประสานงานให้ทรงประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและองค์การ
   2.  เพื่อพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การมีเป้าหมายและมีประโยชน์ร่วมกัน (Smart Goal) บทบาทหน้าที่ของผู้นำและผู้ร่วมงาน (Role)
   3.  เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น (Confidence) ในการนำความรู้ที่ได้รับไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งมอบบริการและปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม
   4.  เพื่อเพิ่มความรู้ และช่วยทำให้เห็นความสำคัญ และวิธีการจัดการบริหารเวลาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป
   5.  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพลังคิดบวก ในการทำงาน
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจถึงขุมพลังบวกสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
   2.  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
   3.  พนักงาน จงรักภักดีต่อบริษัท มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
   4.  การประสานงานจะสนุกและง่ายมากขึ้น
   5.  ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคตในการรวมถึงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานสูงสุด รู้จักการบริหารจัดการเวลามากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
Part  : Change your mind, Change your life?
   -    กิจกรรมละลายพฤติกรรม
รายละเอียดกิจกรรม: กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความผ่อนคลาย เปิดใจ และเข้าถึงเนื้อหาในการบรรยาย
   -    กิจกรรมที่ :1 เปิดไพ่ทายใจ ผู้เข้าอบรมเลือกไพ่คนละ 1 ใบ  กติกา ผู้เข้าอบรมท่านใดเปิดไพ่ ได้เลขเดียวกัน หรือนามสกุลเดียวกัน ให้แยกตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
   -    กิจกรรมที่ :2 วิทยากรให้เวลาแต่ละกลุ่มทำความรู้จักกัน โดนจะมีเอกสารแจกเป็นการ์ดวิเคราะห์คน ให้แต่ละท่านเข้าไปถามข้อมูลสมาชิกในกลุ่มให้ได้เยอะที่สุด ในเวลา 3 นาที
   -    กิจกรรมที่ :3 ผู้เข้าอบรมต้องรวมหัว Brainstorms กันเพื่อหาใบวิเคราะห์ว่าท่านไหนมีจุดเด่นมากสุดให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่มพร้อมบอกความหมาย
   -    กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)
รายละเอียด : ผู้เข้าอบรมต้องส่งตัวแทนเพื่อเลือกกล่องสุ่ม ในกล่องสุ่มนั้นจะมีโจทย์แตกต่างกัน หลังจากได้โจทย์แล้วให้รวมกลุ่มกันทำตามโจทย์และรายงานผล
   -    ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม
   -    Mindsets สู่ความมหัศจรรย์ของการทำงานอย่างมีสุข
   -    ปลุกพลังความสุข สู่พลังความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
   -    เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
Part 1 : ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
   1.  จุดเด่น จุดด้อยในตนเอง
   2.  ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
             -    มีเป้าหมาย (Goal)
             -    กล้าเผชิญ (Confrontation)
             -    มีความสามัคคี (Unity)
             -    มีการประนีประนอม (Compromise)
             -    ร่วมมือ (Co-Cooperative)
             -    สร้างทีม (Team Building)
             -    มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
             -    มีการตัดสินใจร่วมกัน (Joint decision – making)
   3.  เป้าหมาย (SMART Goal) เพื่อการทำแผนการทำงาน <action plan>
   4.  ขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ<Time management>
   5.  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การสร้างเป้าหมายร่วมกัน
     เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้โจทย์เป็นหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม พอแต่ละกลุ่มทำโจทย์ของตนเสร็จแล้ว จะต้องนำมาเล่าอธิบายให้กลุ่มอื่นๆ ฟัง และหลังจากนั้นทุกกลุ่มต้องหาวิธีเชื่อมต่อในการทำงานตามโจทย์ที่แก้ โดยเรียงลำดับการทำงานให้ถูกต้อง
Part 2 : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
   1.  กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”
     เปิด VDO clip จิตวิทยาการทำงานร่วมกันเพื่อการประสานงานอย่างมีคุณภาพ แล้วให้แต่ละกลุ่มหาจุดบกพร่องในวีดีโอ พร้อมทั้งร่วมกันคิดหาวิธีทางแก้ไขที่ถูกต้อง
   2.  การบริหารจัดการเวลา (Time Management )
   3.  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
              -    มีวิสัยทัศน์ (Vision)
              -    มีความสามารถ (People Skill)
              -    คิดเป็น (Know how to think)
              -    มีความรู้ (Educated)
              -    ทันสมัย (Modern)
              -    สร้างสรรค์ (Constructive)
              -    การรับรู้ (Perception)
   4.  The 7 habits of Highly Successful People
Part 3 : การแก้ปัญหาการทำงาน
   1.  Listening & Speaking Technique
   2.  ภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
   3.  รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการอ่านความต้องการคน
   4.  บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงาน “RESPECT” ในการรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ “DOWNTIME”
   5.  ภาวะผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการโน้มน้าวใจให้ทีมงานปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
   6.  แนวทางการสร้างบันดาลใจ (Built) ผู้ร่วมงานด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจูงใจของ Maslow
   7.  หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
   8.  ขั้นตอนการเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จ
   9.  สรุปเนื้อหาโดยรวม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  บริษัทหรือองค์การ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์การ ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2.  บุคคลทั่วไปที่ต้องการ ดึงพลังและความสำเร็จในอนาคต เพื่อองค์การ และส่วนรวมอย่างมีแบบแผน
3.  ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ และเตรียมพร้อมพัฒนาองค์การ
4.  ทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้การบริหารจัดการเวลาใน การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.  ผู้ที่เตรียมตัวติดต่อประสานงานภายในองค์กร  และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า และเตรียมพร้อมก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกัน
6.  เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
7.  พนักงานออฟฟิศที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน แบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Coordination )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Coordination

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด