ทักษะการบริหารจัดการผู้บริหารยุคใหม่ ( SMART MANAGERIAL SKILLS )

รหัสหลักสูตร: 66266

จำนวนคนดู 1366 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการบริหารจัดการผู้บริหารยุคใหม่ ( SMART MANAGERIAL SKILLS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

          สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
               -  สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
แนวทางการพัฒนา :
               -  Shared Goals (Business Concept)
               -  Result-based Goals (Managerial Skills)     
               -  People Management Goal (People Skills)  
การประเมินผลและติดตามความสามารถระดับความสามารถ
               -  ระดับ 1 มีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารตามระดับมาตรฐานความสามารถของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
               -  ระดับ 2 มีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการระดับผู้บริหาร (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จใน         อาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหาร               จัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร
               -  ระดับ 3 มีความสามารถการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการสร้างภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหาร         ลูกน้องอย่างมืออาชีพ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา พร้อมตัดสินใจได้ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง

               -  ระดับ 4 มีการเชื่อมโยงทักษะความสามารถการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน Shared Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills), People Management Goal (People Skills) ตามแนวทางของหน่วยงาน ระดับฝ่าย แผนก หรือองค์กร

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้บริหารที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
   2. เพื่อเรียนรู้วิธีบริหารจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
   3. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้บริหาร (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
   4. เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการเป็นผู้นำ และสร้างภาวะผู้นำ ในการบริหารลูกน้อง ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อบบรม

  1.    ทำไมต้องพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้บริหารยุคใหม่

  2.    บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้บริหารตามมาตรฐาน  Managerial Competencies
             -    การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์  (Strategic Management/Vision)
             -    การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
             -    การบริหารจัดการงาน (Task Management)
             -    ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)
             -    การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)
กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของทักษะที่จำเป็น ให้ตรงกับการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ชัดเจนในระดับผู้บริหารจัดการ
   3.    แบบทดสอบ Managerial Competency Assessment วิเคราะห์ผลศักยภาพจุดเด่น จุดบกพร่องสำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการความเป็นผู้นำ 10 ด้าน แบบรายบุคคล IDP : Individual Development Plan
   4.    กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารและผู้นำสำหรับการบริหารจัดการ
              -    PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
              -    INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques
   5.    WORKSHOP วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร ด้วยการฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นผู้บริหารยุคใหม่”
              -    WORKSHOP 1 : ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)
                           *ความแตกต่างระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
                           *ความแตกต่างระหว่าง “ผู้บริหารที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
                           *ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ....สำหรับการเป็นผู้บริหารยุคใหม่
                           *ความคาดหวังของลูกน้องกับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
              -    WORKSHOP 2 : การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
                           *การวิเคราะห์ปัญหา ทำเข้าใจปัญหา และกำหนดแนวทางจัดการปัญหา
                           *การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา อาการ และปัจจัยต่างๆ
                           *การหาและสรุปแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างคิดสร้างสรรค์
                           *การติดตามผลและประเมินผลการแก้ไขปัญหา และสรุปข้อมูล
   6.    ทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงผู้ใต้บังคับบัญชา

   7.    สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
           -    การบรรยาย      
           -    กิจกรรม และเกม        
           -    การแสดงออก
           -    กลุ่มสัมพันธ์    
           -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการบริหารจัดการผู้บริหารยุคใหม่ ( SMART MANAGERIAL SKILLS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการบริหารจัดการผู้บริหารยุคใหม่, SMART MANAGERIAL SKILLS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด