เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ( Professional Telephone Service )

รหัสหลักสูตร: 66618

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ( Professional Telephone Service )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุค New Normal  หรือยุคแห่งการปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการอยู่รอด รวมถึงการแข่งขันด้านธุรกิจที่สูงขึ้นกว่าเดิม องค์กรส่วยใหญ่   ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกมิติที่ประทับใจ ทั้งการประสานงาน  การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ  เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา  ซึ่งไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง  ต้องมีการสื่อสาร และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในงานบริการ คือการริการทางโทรศัพท์  ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา หรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตาขององค์กร  หากพนักงานมีการสื่อสารที่ดี (Communication)  และมีจิตสำนึกการบริการ (Service mind)  มีทัศนคติเชิงบวก   การใช้คำพูด น้ำเสียง การตอบข้อซักถาม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านทางโทรศัพท์   เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานบริการให้ลูกค้าเกิดการประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวผู้ให้บริการ และองค์กรของเราเช่นกัน การใช้โทรศัพท์ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการลูกค้า ทุกครั้งที่มีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้ามา หรือมีการต่อโทรศัพท์ออกไปภายนอกอาจเป็นเวลาที่องค์กรจะได้มิตร (คือลูกค้า) หรือศัตรู (คือลูกค้าที่หนีหน้า และไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับองค์กร) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย
     ดังนั้นหากได้ทราบถึง ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้อง และกระทำได้อย่างถูกวิธีแล้ว จะสามารถจูงใจลูกค้าให้เกิดการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งลูกค้าจะมีความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งนั่นหมายถึงผลกำไรที่มากขึ้นขององค์กร รวมทั้งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการใช้โทรศัพท์จึงถือว่าเป็นนาทีทองที่สำคัญของธุรกิจอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
   2.  เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน
ประสบการณ์ในการบรรยายในธุรกิจการให้บริการทางโทรศัพท์
            -    Ais call center
            -    Ais Fiber
            -    บริษัท เทเลไดเร็ค เอเซีย จำกัด
            -    บริษัท เทเลอินเทล จำกัด
            -    CitiBank

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
หัวข้อที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ  
          -    ความสำคัญของงานบริการทางโทรศัพท์  
          -    การสร้างทัศนคติเชิงบวก การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
          -    ความฉลาดทางอารมณ์ รู้เขา รู้เรา เข้าใจผู้อื่น
          -    คิดอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมีผลกับงานบริการโดยตรง
          -    พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์  
          -    การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ  
          -    ทัศนคติและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
หัวข้อที่ 2 : ทักษะและขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์   
          -    ทักษะการฟัง การพูด การจับประเด็น และทักษะอื่น ๆ ในการบริการทางโทรศัพท์
          -    คุณสมบัติ และการเตรียมตัว การวางแผนในการขายทางโทรศัพท์ของนักบริการมืออาชีพที่จะสร้างความประทับใจ
          -    การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ  
          -    เคล็ดลับของการสื่อสาร และการได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ
          -    ขั้นตอนการรับสาย และ การโทรติดต่อลูกค้า  
 หัวข้อที่ 3 : การให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
          -    สาเหตุของการร้องเรียน  
          -    ลักษณะของลูกค้าที่มีปัญหาหรือต้องการร้องเรียน  
          -    เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการ
          -    เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการทางโทรศัพท์ และ แนวทางป้องกัน
          -    เทคนิคการผ่อนคลายอารมณ์ลูกค้าที่ไม่พอใจ  
          -    การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า  
 หัวข้อที่ 4 : สรุปการอบรมและให้คำปรึกษารูปแบบ Mentoring Style
          -    การสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า   
          -    ความเครียดกับงานบริการ
รูปแบบการบรรยายเฉพาะที่สนุกสนาน
   สร้างแตกต่างด้วยการนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกิดการมีส่วนร่วม  สร้างความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง
          -    เนื้อหาเชิงทฤษฎี                                      5%
          -    เรื่องเล่าสไตล์ 4D Storytelling                40%
          -    กิจกรรม                                                 30%
          -    Q&A (Mentoring Style)                         25%
     เน้นนำหลักวิชาการมาเล่าด้วยเทคนิค 4D Storytelling ผสมผสานกับเหตุการณ์จริงและประสบการณ์ของวิทยากร สร้างรูปแบบการบรรยายอย่างสไตล์ เข้าถึงและเข้าใจในปัญหาของพนักขายอย่างแท้จริง  
4D Story telling หมายถึง การเล่า ‘เรื่องราว’ บางอย่างที่มีความน่าสนใจผ่านรูปภาพ หรือ วิดีโอ หรือบทความ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ให้กลุ่มเป้าหมายมีอารมณ์ร่วมหรือจดจำสิ่งที่วิทยากรเล่าได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการรับรู้ของผู้ฟัง โดย รูปแบบการเล่าแบบ 4D คือ
    1.  เกี่ยวข้องกับผู้ฟัง (Be Related) เรื่องราวที่บรรยายน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างชัดเจน
    2.  เรียบง่าย (Be Simple) เป็นเรื่องที่ฟังง่ายและเข้าใจได้ง่าย โดยผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไร
    3.  สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟัง (Be Emotional) สามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถประสบพบเจอได้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานในอาชีพนั้นๆ ของผู้ฟัง
    4.  เห็นภาพชัดเจนและเกินความคาดหมาย (Be Overestimated) เจาะเข้าสู่ประเด็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงความต้องการภายในของผู้ฟัง และสามารถตอบคำถามในใจที่ผู้ฟังคาดหวังได้อย่างเต็มที่และอาจเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เดิม ทั้งนี้ วิทยากรมีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานบริหารงานขายมากว่า 17 ปี และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจกลุ่มลูกค้า พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านสายงานบันเทิง พิธีกรประจำ Media of Media, ITV, Health plus

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
แนวทางในการฝึกอบรม
  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
      -    บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
      -    Call center
      -    Tale sale
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ( Professional Telephone Service )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ, Professional Telephone Service

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด