การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( Systematic Problem Solving and Decision Making )

รหัสหลักสูตร: 66630

จำนวนคนดู 1149 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( Systematic Problem Solving and Decision Making )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ปัญหาคือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น จึงมีระบบปฏิบัติการณ์และป้องกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ นั้น ต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปรับปรุง เพราะถ้าท่านใดสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถดำเนินการงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็จะส่งผลในทางตรงข้าม หรือผลเสียตามมาอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาและเรียนรู้กลยุทธการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making) เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด รวมทั้ง ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
     หัวใจของการแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกจากสาเหตุเดิม ๆ โดยมุ่งเน้นเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ของปัญหานั้น หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาจากปัญหาจริง โดยการนำเอาเครื่องมือการจัดการมาใช้ให้เหมาะสมอย่างลงตัว
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการคิดและการวิเคราะห์ สามารถนำหลักการ ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ
   2.  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรและพิจารณาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีวิธีการที่เหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1

   1.  โลกและการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
   2.  สาเหตุที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
   3.  การพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
   4.  กระบวนการแก้และป้องกันปัญหา
   5.  กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
               -    การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
               -    การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
               -    การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ไขปัญหา (Decision Making)
               -    การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
               -    การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
   6.  การวิเคราะห์ศักยภาพของปัญหาและโอกาส
   7.  เทคนิคในการรวบรวมข้อมูล เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ
   8.  กระบวนการวางแผนเพื่อแก้ไข และป้องการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ
   9.  การคิดอย่างเป็นระบบ
   10.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   11.  ทักษะการคิด (Thinking Skills) ในการทำความเข้าใจสถานการณ์
   12.  ทักษะการคิดในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา
               -    P – People
               -    I – Input
               -    P – Process
               -    E – Environment
วันที่ 2
   1.  การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment)
               -    ระบุเรื่องที่ต้องการจัดการIdentity Issue
               -    จัดลำดับความสำคัญPrioritize Issue
               -    การเลือกวิธีการที่จะใช้ Choose Methodology
               -    การเลือกผู้มีส่วนร่วมChoose People Involved
               -    Workshop
   2.  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา(Problem Analysis)
               -    ตระหนักถึงปัญหา (Recognıze problem)
               -    ระบุปัญหาให้ชัดเจน(Defıne Problem)
               -    รวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหา(Develop Problem Specification)
               -    ค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้(Search for posıble causes)
               -    การนำความรู้และประสบการณ์มาใช้(Use knowledge and Experience)
               -    ใช้สิ่งแตกต่างเพื่อการเปลี่ยนแปลง(Use uniqueness and Change)
               -    ทดสอบสาเหตุที่เป็นไปได้(Test Possible Cause)
               -    ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง(Verıfy Real cause)
   3.  การวิเคราะห์และการตัดสินใจ(Decision Analysis)
   4.  ระบุจุดมุ่งหมาย(Identity Potential Problem)
   5.  กำหนดหลักเกณฑ์(Identity Potential Causes)
   6.  การประเมินทางเลือก(Access choıces)และเปรียบเทียบ(Compare agaınst)
   7.  พิจารณาความเสี่ยง(Make Decision)
   8.  ตัดสินใจเลือก(Make Decısıon)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
     1.  ทราบถึงวิธีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
     2.  ทราบถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างสร้างสรรค์
     3.  ทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในการตัดสินใจ
     4.  เพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
     5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  หัวหน้างานและผู้บริหารทุกหน่วยงานขององค์กร
-  บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( Systematic Problem Solving and Decision Making )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, Systematic Problem Solving and Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล