พัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารเวลา ( Develop Workforce and Time Management Competencies)

รหัสหลักสูตร: 66660

จำนวนคนดู 792 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารเวลา ( Develop Workforce and Time Management Competencies)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น พนักงานจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยองค์การจำเป็นต้องสร้างและรักษาคนเก่ง (Talent) ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีคุณค่ายิ่งโดยคำว่าคนเก่งนั้น (Talent) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) โดดเด่นเหนือจากผู้อื่น คำว่าคนเก่งขององค์การนั้นจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีด้วย ซึ่งพวกเขาจะต้องมี ความสามารถพิเศษหลาย ๆ ด้าน เพื่อเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าพนักงานที่มีมุมมองและศักยภาพสูงนั้น จะมีความสามารถในการมองอนาคต เข้าใจอนาคต เน้นภาพใหญ่ มองเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามในการทำงาน และจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให้เก่งตามไปด้วย(Leader)
     องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Growth Hacking) จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข ทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาในด้านทุนมนุษย์ หรือบุคลากรของแต่ละองค์การ ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำงานมากขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์การ
   2.  เพื่อพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การมีเป้าหมายและมีประโยชน์ร่วมกัน (Smart Goal) บทบาทหน้าที่ของผู้นำและผู้ร่วมงาน (Role) กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Process)เพื่อพัฒนาศักยภาพของการทำงานของพนักงาน
   3.  เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น (Confidence) ในการนำความรู้ที่ได้รับไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งมอบบริการและปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม
   4.  เพื่อเพิ่มความรู้ และช่วยทำให้เห็นความสำคัญ และวิธีการจัดการบริหารเวลาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป
   5.  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพลังคิดบวก ในการทำงาน
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจถึงขุมพลังบวกสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
   2.  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
   3.  ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
   4.  พนักงาน จงรักภักดีต่อบริษัท มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
   5.  ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก
   6.  ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคตในการรวมถึงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานสูงสุด รู้จักการบริหารจัดการเวลามากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
Part : Change your mind, Change your life?
   1.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม
   2.  กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)
   3.  ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม
   4.  Mindsets สู่ความมหัศจรรย์ของการทำงานอย่างมีสุข
   5.  ปลุกพลังความสุข สู่พลังความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
   6.  เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
Part 1 : ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
   7.  จุดเด่น จุดด้วยในตนเอง
   8.  ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
                 - มีเป้าหมาย (Goal)
                 - กล้าเผชิญ (Confrontation)
                 - มีความสามัคคี (Unity)
                 - มีการประนีประนอม (Compromise)
                 - ร่วมมือ (Co-Cooperative)
                 - สร้างทีม (Team Building)
                 - มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
                 - มีการตัดสินใจร่วมกัน (Joint decision – making)
   9.  เป้าหมาย (SMART Goal) เพื่อการทำแผนการทำงาน <action plan>
   10.  ขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ<Time management>
   11.  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การสร้างเป้าหมายร่วมกัน
Part 2 : การบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
   12.  กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”
   13.  การบริหารจัดการเวลา (Time Management )
   14.  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
                 - มีวิสัยทัศน์ (Vision)
                 - มีความสามารถ (People Skill)
                 - คิดเป็น (Know how to think)
                 - มีความรู้ (Educated)
                 - ทันสมัย (Modern)
                 - สร้างสรรค์ (Constructive)
                 - การรับรู้ (Perception)
   15.  The 7 habits of Highly Successful People
Part 3 : การแก้ปัญหาการทำงาน
   16.  Listening & Speaking Technique
   17.  ภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
   18.  รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการอ่านความต้องการคน
   19.  บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงาน “RESPECT” ในการรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ “DOWNTIME”
   20.  ภาวะผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการโน้มน้าวใจให้ทีมงานปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
   21.  แนวทางการสร้างบันดาลใจ (Built) ผู้ร่วมงานด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจูงใจของ Maslow
   22.  หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
   23.  ขั้นตอนการเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จ
   24.  สรุปเนื้อหาโดยรวม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คอร์สเหมาะกับใคร?
   1.    บริษัทหรือองค์การ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์การ ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   2.    บุคคลทั่วไปที่ต้องการ ดึงพลังและความสำเร็จในอนาคต เพื่อองค์การ และส่วนรวมอย่างมีแบบแผน
   3.    ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ และเตรียมพร้อมพัฒนาองค์การ
   4.    ทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้การบริหารจัดการเวลาใน การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   5.    ผู้ที่เตรียมตัวติดต่อประสานงานภายในองค์กร  และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า และเตรียมพร้อมก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกัน
   6.    เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
   7.    พนักงานออฟฟิศที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน แบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารเวลา ( Develop Workforce and Time Management Competencies)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารเวลา, Develop Workforce and Time Management, Time Management Competencies

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking ...

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง