หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รหัสหลักสูตร: 66950

จำนวนคนดู 2417 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพก็คือ “พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562” ซึ่งได้นิยามว่า “โรคจากการประกอบอาชีพ” หมายถึง “โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษ” ที่มาจากการทำงาน ซึ่งในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับได้ระบุว่า ให้ “นายจ้าง” “เจ้าของ” หรือ “ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ” นั้นต้องทำการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดต่อลูกจ้างได้รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ จป.วิชาชีพตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้ จป.วิชาชีพ ของแต่ละสถานประกอบกิจการมีหน้าที่อบรมเรื่องการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกจ้างด้วย ดังนั้นทางผู้จัดอบรมจึงทำการจัดอบรมในหลักสูตร “โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของสถานประกอบกิจการได้นำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนว่าจะเป็นการอบรมหรือการจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพต่อลูกจ้างของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่ทำให้เกิดโรคได้ต่อลูกจ้างหรือประชาชนภายนอก

    2.เพื่อให้ได้ทราบถึงกฎหมายในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

    3.เพื่อให้ได้แนวทางการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ลงทะเบียน

•ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

•กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  - พ.ร.บ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

  - พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒

•กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

  - กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ.๒๕๖๕

  - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพซึ่งทำงานกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๓

•โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขโรคจากการทำงาน ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

•แนวทางการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังโรค และการอบรมพนักงานในเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่ในกฎหมายของ จป.วิชาชีพ

•ทำแบบทดสอบหลังการอบรม ปิดการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยายให้คำแนะนำ และปรึกษา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: โรคจากการประกอบอาชีพ, กฎหมายในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย, กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ, แนวทางการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังโรค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด