หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานข้ามสายงานประสิทธิภาพสูง

รหัสหลักสูตร: 66954

จำนวนคนดู 638 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานข้ามสายงานประสิทธิภาพสูง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันองค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนทำงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้งานของหน่วยงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงานการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องใช้กระบวนการในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลแนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมุ่งเน้นการทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันเกิดการประสานงานที่ดีสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมงานมีเป้าหมายดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross functional team) หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานข้ามสายงานประสิทธิภาพสูงเป็นหลักสูตรสำคัญที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานในโลกสมัยใหม่เสริมสร้างทักษะการสร้างความไว้วางใจการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเรียนรู้แนวทางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมุ่งเน้นการทำงานการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันเกิดการประสานงานที่ดีเพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการสื่อสารที่หยั่งถึงจิตใจสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อให้ตระหนักถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อความชอบให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1 ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน (Mindset to Change)

   พัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงานข้ามสายงานและร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา

     •การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในยุคปัจจุบัน

     •คนทำงานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

     •Workshop: GROWTH Mindset เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน

2 เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน (Trust Building Essential)

   เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันที่สามารถนำพาบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือร่วมใจไว้วางใจ และเชื่อมั่นอย่างเต็มที่

     •ทำไม Trust จึงสำคัญมากเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

     •พฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

     •สูตรการสร้าง TRUST

     •พฤติกรรมที่เสริมสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น

     •มารยาทและจริยธรรมในการทำงานร่วมกัน (Working Etiquette)

3 การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน (Working with Different Communication Style)

   เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสารสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคน แต่ละสไตล์ ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     •ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน

     •เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่ จะหยั่งถึงจิตใจ

     •ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อต้องสื่อสารกับทีมงาน ในสถานการณ์ต่างๆ

4 แนวทางการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   ฝึกวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานข้ามสายงานที่ขาดประสิทธิภาพจาก Case study ที่กำหนด

     •วิธีการทำงานข้ามสายงานอย่างได้ ผลในเชิงปฏิบัติ

     •เทคนิคการทำงานเข้าสายงานให้ได้ทั้งใจ และได้ทั้งงาน

     •การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานจริงและการ วางแนวทางแก้ไขป้องกัน


ลักษณะการเรียนรู้

    •บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%

    •การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%

    •ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แก้ปัญหา

    •ขาดการประสานงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

    •ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้งานไม่ประสบความสำเร็จ

    •ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

พัฒนา

    •สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทีมงานมีเป้าหมายดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross functional team)

    •เกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต

    •กระบวนการแก้ไขปัญหาในงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

• เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 ท่าน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานข้ามสายงานประสิทธิภาพสูง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Cross functional team, สูตรการสร้าง TRUST, Trust Building Essential, Working Etiquette, Mindset to Change

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต