หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ”ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องแบบมาสเตอร์คลาส

รหัสหลักสูตร: 66999

จำนวนคนดู 1077 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ”ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องแบบมาสเตอร์คลาส
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         การนำเสนอและสื่อสารด้วย “การพูด” เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานเกือบทุกภาคส่วนของแต่ละองค์กรผู้ที่สามารถพูดและนำเสนอได้อย่างชำนาญเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งเสริมกันเช่นความรอบรู้ในเรื่องที่จะนำเสนอประสบการณ์ในการพูดที่จะช่วยลดความประหม่าในขณะทำการสื่อสารและเทคนิคกลวิธีที่ใช้ในการนำเสนอเป็นต้นทั้งนี้หลักการนำเสนอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ประกอบรอบข้างในหลายมิติทั้งเนื้อหาลีลาท่าทางและสำคัญที่สุดคือการปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับหัวข้อการนำเสนอนั้นๆควบคู่กัน

        หลักสูตร “การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนออย่างมืออาชีพ” ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริงซึ่งประยุกต์จากหลักการและองค์ความรู้ด้านทักษะการพูดและการนำเสนอที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงการนำเทคนิคในการจัดการกับ PowerPoint เพื่อใช้ประกอบการนำเสนออย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอได้มากยิ่งขึ้น

        หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ “พนักงานของคุณ” ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเล่าเรื่องพร้อมทั้งสร้างเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการพูดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการถ่ายทอดข้อมูลภายในระหว่างกันและสื่อสารออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องที่สามารถกระตุ้นจินตนาการและสร้างความรู้สึกร่วมกัเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงและจูงใจได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องที่ใช้สำหรับถ่ายทอดเรื่องราวทางธุรกิจให้เกิดความน่าสนใจและความมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยสร้างความมั่นใจในขณะที่เล่าเรื่อง เพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหา และสร้างสถานการณ์ที่น่าจดจำเพื่อให้สามารถครองใจผู้ฟังในทุกระดับได้ ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะเน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความพร้อมในการพูดและสื่อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูลอย่างแม่นยำพร้อมทั้งสร้างอิทธิพลต่อผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการจำลองเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทในการทำงานเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์และหาข้อบกพร่องในการพูและนำเสนอ พร้อมทั้งวิธีการป้องกัน

2. เพื่อระบุความสำคัญและจำแนกความสนใจของผู้ฟังแต่ละประเภท

3. เพื่อให้ผู้พูดสามารถเลือกข้อความหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมได้

4. เพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสารเรื่องราวให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังได้โดยตรง

5. เพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสร้าง PowerPoint สำหรับการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
กิจกรรมที่ 1 เปิดไพ่ทายใจ (ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกไพ่คนละ 1 ใบ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ได้ไพ่เลขเดียวกัน หรือรูปแบบเดียวกัน และแยกตัวเข้ากลุ่ม (พร้อมเมนเทอร์)

กิจกรรมที่ 2 วิทยากรให้แต่ละกลุ่มทำความรู้จักกันโดยมีเอกสารแจกเป็นการ์ดวิเคราะห์คนให้แต่ละท่านสอบถามข้อมูลสมาชิกในกลุ่มให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลา 3 นาที

กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าอบรม Brainstorms เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เข้าอบรมแต่ละท่านมีจุดเด่นและศักยภาพในแต่ละด้านที่แตกต่างอย่างไร เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำกิจกรรมถัดไป (10 คะแนน)

เริ่มการบรรยาย

 • พลังแห่งการเล่าเรื่องแบบ Storytelling
 • ความแตกต่างด้านการนำเสนอ ด้วย Storytelling และ Story doing
 • ค้นพบศักยภาพในการพูดที่แท้จริงในตัวของคุณ
 • องค์ประกอบการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Elements of Presentation Techniques)
 • วิเคราะห์มุมมองผู้ฟังและปฏิกิริยาต่างๆ ที่ผู้ฟังมีต่อผู้นำเสนอ
 • การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กายภาพในการนำเสนอ พร้อมทั้งสำรวจองค์ประกอบของตนเอง
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการนำเสนอ
 • กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจเรื่องการนำเสนอ และการทดสอบตนเอง (Self - Assessment)

การบรรยาย (ต่อ)

 • มิติ เนื้อหาสาระ และประเด็นสำคัญในการนำเสนอแบบสั้นๆ แต่ตรงใจ
 • องค์ประกอบด้านกายภาพที่ส่งเสริมต่อการพูดและนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • รูปแบบการใช้น้ำเสียงที่แตกต่างตามบริบทของการนำเสนอและเนื้อหาแต่ละประเด็น

กิจกรรมที่ 5 ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อเลือกโจทย์ในการทำกิจกรรม “กล่องสุ่ม” หลังจากได้โจทย์แล้วให้รวมกลุ่มเพื่อทำตามโจทย์และรายงานผล (10 คะแนน)

การบรรยาย (ต่อ)

 • โครงสร้างการจัดเรียงเนื้อหาเพื่อความกระชับ ตรงประเด็น ด้วยรูปแบบ 1-Direction
 • สาเหตุที่ทำการนำเสนอล้มเหลว และขาดความน่าสนใจ
 • เล่าได้ นำเสนอเป็น ตรงประเด็น น่าสนใจ
 • ผลลัพธ์ในการนำเสนอที่คุณต้องการ
 • การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • การพูดและนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ
 • ค้นหาเทคนิคการเล่าเรื่องในแบบของคุณ
 • การสร้างประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอ
 • สาเหตุที่ทำการนำเสนอล้มเหลว และขาดความน่าสนใจ
 • เล่าได้ นำเสนอเป็น ตรงประเด็น น่าสนใจ
 • ผลลัพธ์ในการนำเสนอที่คุณต้องการ
 • การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • การพูดและนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ
 • ค้นหาเทคนิคการเล่าเรื่องในแบบของคุณ
 • การสร้างประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอ

 กิจกรรมที่ 6 ฝึกฝนการนำเสนอต่อหน้าผู้ร่วมเข้าอบรม โดยนำเนื้อหาจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับ ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องคัดเลือกผู้นำเสนอที่พร้อมที่สุดและแข่งขันกับกลุ่มอื่น (10 คะแนน)

 กิจกรรม Q&A รวบรวมประเด็นปัญหาในการพูดเพื่อนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และฝึกฝนการนำเสนอเชิงไขว้ (Cross Presentation)


ลักษณะการเรียนรู้

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเต็มวันเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและสื่อสาร


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • วิทยากรสาธารณะ
 • ผู้นำเสนอโครงการ
 • ครูผู้สอน/ผู้ฝึกสอน
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านงานขาย
 • หัวหน้าทีม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
 • ผู้นำทางวิชาการ
 • ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ
 • นักเรียน
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและนำเสนอ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ”ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องแบบมาสเตอร์คลาส
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: องค์ประกอบการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Storytelling, องค์ประกอบด้านกายภาพที่ส่งเสริมต่อการพูดและนำเสนออ, การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต