หลักสูตร การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ด้วย 5ส.และ ไคเซ็น (5S & Kaizen in Logistics and Supply Chain)

รหัสหลักสูตร: 67004

จำนวนคนดู 899 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ด้วย 5ส.และ ไคเซ็น (5S & Kaizen in Logistics and Supply Chain)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวคิดของผู้บริหารญี่ปุ่นไคเซ็นเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดบริหารระดับกลางหัวหน้าแผนกและพนักงาน โดยถือว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) ขององค์กรในที่สุดไคเซ็นจึงเป็นหัวใจของการทำงานพนักงานทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกว่าต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน” มีการปรับปรุงงานตลอดเวลาทีละเล็กทีละน้อย ไม่หยุดยั้งไม่ย่อท้ออย่างสม่ำเสมอคงที่และเมื่อมีโอกาสในการปรับปรุงก็ไม่รีรอที่จะทำ

     กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงสามารถรับรู้ และประเมินผลได้ด้วยสายตาและข้อมูลที่วิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยหลักการ 5ส.นี้ได้รับถ่ายทอดมาจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริการและญี่ปุ่นทั้งหลักการทั่วไป, องค์ประกอบ, วิธีการจัดทำ, หลักการแก้ไขปัญหา, เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ, เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส. ตลอดจนการนำเอากิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) มาใช้ ร่วมกับกิจกรรม 5ส. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

     การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง และสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงสามารถเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นลดต้นทุนการดำเนินงานลดระยะเวลาการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้นการจัดการ Logistics และ Supply Chain จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำหลักการ 5ส. และ ไคเซ็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถจัดการกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนดในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสมไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสมส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้นพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆ เช่น ด้านการจัดซื้อจัดหา การรับคำสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัญหานี้เหล่านี้จะลดลงด้วยการ นำหลักการไคเซ็นและ 5ส. เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสามารถบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่างๆในกระบวนการด้าน Logistics และ Supply Chain อย่างได้ผล

3.เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการ Logistics และ Supply Chain จำนวนมากได้

4.เพื่อลดปัญหาและความผิดพลาดในการดำเนินการด้าน Logistics และ Supply Chain

5.เพื่อสามารถทราบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การดำเนินงานด้าน Logistics และ Supply Chain ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนและรวดเร็ว

6.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าได้เพิ่มมากขึ้น

7.เพื่อสามารถใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และ 5ส. มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน Logistics และ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.บทบาทและคุณค่าที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.5ส. และ Kaizen คืออะไรและประโยชน์ที่ได้รับ

3.หลักการทำ 5ส. และไคเซ็นในการดำเนินงานด้าน Logistics และ Supply Chain

4.ขั้นตอนการทำ 5ส. และไคเซ็นและการนำมาประยุกต์ใช้ในด้าน Logistics และ Supply Chain

5.คณะกรรมการกิจกรรม 5ส. และไคเซ็น

6.การใช้ 5ส. และไคเซ็นร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ

7.5ส. และไคเซ็นกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในด้าน Logistics และ Supply Chain

8.5ส. & ไคเซ็นและการทำงานแบบเป็นมาตรฐาน (Standardization)

9.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำ 5ส. และ ไคเซ็น ในด้าน Logistics และ Supply Chain

10.กรณีศึกษาการทำ 5ส.และไคเซ็นในด้าน Logistics และ Supply Chainที่ประสบความสำเร็จลักษณะการเรียนรู้

•การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มหลัก ผู้จัดการโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายการตลาด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ด้วย 5ส.และ ไคเซ็น (5S & Kaizen in Logistics and Supply Chain)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 5ส., ไคเซ็น, การดำเนินงานด้าน Logistics และ Supply Chain, Standardization, การบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ด้วย 5ส

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ