หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาภาวะผู้นำ ( Communication skills and Leadership )

รหัสหลักสูตร: 67088

จำนวนคนดู 573 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาภาวะผู้นำ ( Communication skills and Leadership )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และมีส่วนร่วมสำคัญกับความสำเร็จในองค์กรอย่างมาก กล่าวคือ ผู้นำนั้นมีหลายบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทนั้นสัมพันธ์ต่อการเติบโตขององค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารผลงาน หรือด้านพัฒนาทีมงาน(คน) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยความสำเร็จององค์กร การบริหารงานจะสำเร็จได้ผู้นำต้องเก่งคน มีทักษะการสื่อสารที่ดี รวมถึงการมีภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ

     การพัฒนาผู้นำจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ไปสู่การพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จขององค์กรและการทำงานเป็นทีม

2.เพื่อเป็นการสร้าง “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร

3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีในการบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ

   -บทบาทการเป็นผู้นำทีม

   -บทบาทการเป็นครูผู้สอนลูกน้อง

   -บทบาทการเป็นที่ปรึกษา

2.เรียนรู้การสื่อสารในการเข้าใจพฤติกรรมบุคคลด้วยหลัก DISC Model

3.เรียนรู้สมรรถนะ (Competency) ของภาวะผู้นำ

4.เรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและแนวทางความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

5.เรียนรู้จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม (Team work) และบริหารในฐานะการเป็นผู้นำที่ทุกคนยอมรับและไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

6.เรียนรู้อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

7.เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ

8.เรียนรู้สื่อสารสร้างแรงจูงใจ การพูดโน้มน้าว

9.เรียนรู้การสื่อสารแบบหลักการโค้ช (Coaching) การตั้งคำถามที่ดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง

10.เรียนรู้การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก FOLLOW Model

11.เรียนรู้การสื่อสารในการประชุม การสอนงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12.เรียนรู้การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

13.เรียนรู้เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ควรทำ” ในการสนทนา

14.สรุปการเรียนรู้ และถาม ตอบ


รูปแบบการสัมมนา ( แบบ ACTIVITY BASED LEARNING )

-การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

-ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 Manager ,Assistant ,Supervisor

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาภาวะผู้นำ ( Communication skills and Leadership )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Communication skills and Leadership, เรียนรู้สมรรถนะ (Competency) ของภาวะผู้นำ, DISC Model, เรียนรู้การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก FOLL

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด