หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR FOR NON HR)

รหัสหลักสูตร: 67435

จำนวนคนดู 331 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR FOR NON HR)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner) คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งการดูแลรักษาและสร้างความผูกพันธุ์ให้กับผู้บริหารสายงาน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เรียนรู้หัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ยุค New Normal”

 • ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
 • Workshop: เคล็ดลับการผสานพลังระหว่าง HR กับผู้บริหารสายงาน เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

 • การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
 • การสรรหาพนักงาน (Recruitment)
 • การคัดเลือกพนักงาน (Selection)
 • Workshop: การวางแผนอัตรากำลังคนการสรรหาและคัดเลือกทีมงาน

เรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

 • กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Performance Management System)
 • การกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop: การให้ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency
 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10
 • การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • Workshop: การวางแผนพัฒนาศักยภาพทีมงาน

เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

 • การบริหารความหลากหลายในงาน HR
 • การสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร
 • การจูงใจทีมงานต่าง Generation
 • Workshop: การจูงใจและสร้างความรักและความผูกพันธุ์ให้กับทีมงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR FOR NON HR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กระแสการบริหารคน, การวางแผนอัตรากำลังคน, การสรรหาพนักงาน, การคัดเลือกพนักงาน, การให้ Feedback พนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti