หลักสูตร Excellence Supervisory Skills ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ (2 วัน)

รหัสหลักสูตร: 67605

จำนวนคนดู 103 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Excellence Supervisory Skills ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ (2 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์การ องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (high competitive advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน (asset) ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (human Capital) และจะคาดหวังต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ

(line Managers) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสามารถนำเครื่องมือการบริหารบางชนิดไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (morale)

             วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร "Excellence Supervisory Skills" (ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ) ในการเสริมสร้างทักษะที่ดี ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสามารถนำเครื่องมือรวมถึงเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีให้กับองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน


วัตถุประสงค์

หลักสูตร “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะดังต่อไปนี้

 • 1.ตระหนักถึงสำคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ
 • 2.สามารถระบุขอบข่ายภารกิจหลักและกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3.สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • 4.เสริมสร้างภาวะผู้นำ และฝึกฝนทักษะในการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคนได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1

Session 1

1.ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) การจูงใจคน (Motivation) เทคนิคการสื่อสาร ฟังและถามสำหรับหัวหน้างาน แนวทางสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง และทีมงาน ด้วย Growth Mindset เพื่อให้การทำงานของทีมมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย แบบ SMART-D

“Workshop” ทักษะการจูงใจคน และ ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา


Session 2

2.ทักษะการสอนงาน (Coaching skills) เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน การวิเคราะห์ประเภท หรือสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงวิเคราะห์ประเภท ของลูกน้องแต่ละแบบ เพื่อการ และสอนงาน เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counseling) หลักการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่เพื่อการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ Workshop ฝึกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติในการสอนงาน การ Coaching และการให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน


Session 3

3.ทักษะการเป็นผู้นำ (Leader skill)

-การประชุมทีมงาน การสื่อสารเป้าหมายแก่ทีมงาน การระบุวัตถุประสงค์ของการประชุม เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ


Session 4

เรียนรู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างระหว่าง กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)

เข้าใจว่าเราพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ได้อย่างไร บนหลักการของสมอง (Neuroscience) ค้นพบกรอบความคิดที่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ จนทำให้ศักยภาพที่แท้ของคุณถูกปิดกั้น

กิจกรรมและเกมส์เชิงสร้างสรรค์: พัฒนากรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)


วันที่ 2

Session 1

4.ทักษะการประสานงาน (Coordination skills)

 • การรับรู้สาร การตีความ การตอบสนอง ด้วยหลัก จิตวิทยาสมัยใหม่
 • ทักษะการฟัง การถามและการสรุปสารมิติต่างๆ
 • เทคนิคการรับมือกับบุคคล
 • และสถานการณ์ที่จัดการได้ยาก
 • จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประสานงานและลดความขัดแย้ง
 • “Workshop”


Session 2

5.ทักษะการบริหารเวลา (Time management skills) การบริหารเวลาในการทำงาน ลำดับความสำคัญของงาน การสร้างวินัยในการทำงาน และการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ (Time Management and work Life Balance)

Workshop การลำดับความสำคัญของชีวิตและการทำงาน (Wheel of Life)


Session 3

6.ทักษะการพัฒนาและปรับปรุงงาน (Job Development and improvement skills)

    S-T-A-R-T Steps : ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง "อย่างมีเป้าหมาย" ที่ชัดเจน

 • S = Self - Esteem รู้คุณค่าในตัวคุณเอง
 • T = Target มีเป้าหมายชัดเจน
 • A= Attitude มีทัศนคติที่ถูกต้อง
 • R = Respect มีความยอมรับนับถือในความสามารถของตนและผู้อื่น
 • T= Team Work สามารถทำงานเป็นทีมได้


Session 4

7.Steps for Self Development ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง

 • การสำรวจพิจารณาตนเอง
 • การวิเคราะห์ จุดเด่น - จุดบกพร่อง
 • การกำหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย
 • การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
 • การเลือกเทคนิควิธีและวางแผน
 • การทดลองปรับปรุงพัฒนา
 • การประเมินผลและขยายผลการพัฒนา

Workshop: The Map of Life for Success (รายบุคคล)

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excellence Supervisory Skills ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ (2 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นหัวหน้างาน, Supervisory Skills, การจูงใจคน, Growth Mindset, SMART-D, เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด