registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

บริหารเงินส่วนตัว (Money Management)


5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เรียนรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จะเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มยังไง มาเรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินของตนเอง ความรู้พื้นฐานในการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
ทำความรู้จักอาชีพ นักวางแผนการเงินในโลกที่พลิกผัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลได้แก่ งบดุลและงบกระแสเงินสด รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินในการช่วยวางแผน
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จะเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มยังไง มาเรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินของตนเอง ความรู้พื้นฐานในการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
สร้างเงินออม ด้วยการวางแผนภาษี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรม CSR เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการสร้างเงินออมด้วยการวางแผนภาษี เน้นการทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
Financial planning in Disruptive World ครั้งที่4 วางแผนการเงินในโลกที่ผลิกผัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาการเงิน การวางแผนทางการเงิน (2 วันเต็ม) Certificate DFG Thailand ทิศทางใหม่ แนวทางการวางแผนการเงิน ไม่ผูกมัด ** ย้ำ ** สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวัน เอาไปใช้ในธุรกิจได้จริง
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner