หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (LEADERSHIP DEVELOPMENT)

รหัสหลักสูตร: 67264

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (LEADERSHIP DEVELOPMENT)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสมัยใหม่การที่จะบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้ แต่ต้องยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน “การเตรียมคน” ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะ “ผู้นำ” ที่จำเป็นต้องมีการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วอะไรคือแนวทางการจัดการทีมงานที่ได้ผลในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้! แน่นอนว่า “ผู้นำที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่ผันผวนและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่ถาโถมเข้ามากระทบองค์กรอย่างต่อเนื่อง

     หลักสูตร การพัฒนำภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership Development) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและสามารถนำทีมงานในโลกการทำงานสมัยใหม่ยุค 4.0 เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานในโลกสมัยใหม่ ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้แก่งรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารเป้าหมายองค์กรและหน่วยงานการมอบหมายและติดตามงานการให้ Feedback ทีมงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง


สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

 1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและด้านบริหารจัดการของผู้นำสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์กลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสามารถวางแผนการทางานของหน่วยงานตนเองและนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
 3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นำทีมงานสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา


1 ภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลง (Leading & Change)

  - สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำของตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 • การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน 
 • ผู้นายุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
 • ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่ผู้นาประสิทธิภาพสูง 

                         - ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)

                         - ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)

                         - เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)

 • Workshop: กรณีศึกษา “ภาวะผู้นำทีมงานของผู้นำยุคใหม่”


2 เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Smart Communication for Success)

  - เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคลของหัวหน้างาน โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความเข้าใจของทีมงาน เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

 • ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงาน 
 • เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ 
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและนโยบายขององค์กรและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ฝึกปฏิบัติ: ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ


3 เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)

  - เสริมทักษะการมอบหมายงานควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่ 

 • ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับผู้นำยุคใหม่ 
 • กระบวนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
 • การกระตุ้นจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน 
 • ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ

หมายเหตุ : เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรมมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ (Workshop) และ Activity based Learning


รูปแบบการฝึกอบรม

   -   บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 30%

   -   การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%

   -   ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมองและ Discussion 40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดหลักการเป็นหัวหน้างานที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงานและสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภาวะผู้นำสามารถสร้างความน่าเชื่อถือวางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสารการมอบหมายและติดตามงานการประเมินผลงานและการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นาระดับสูงขึ้นในอนาคต

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ

-  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (LEADERSHIP DEVELOPMENT)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง, LEADERSHIP DEVELOPMENT, Leading & Change

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด