หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง การลดและป้องกันความเสี่ยง การคอร์รัปชั่น การประพฤติไม่สุจริต และการกระทำผิดจรรยาบรรณตามกรอบหลักการและมาตรฐาน ISO 31000 (Risk, Corruption and Fraud Risk Management using ISO 31000)

รหัสหลักสูตร: 67730

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง การลดและป้องกันความเสี่ยง การคอร์รัปชั่น การประพฤติไม่สุจริต และการกระทำผิดจรรยาบรรณตามกรอบหลักการและมาตรฐาน ISO 31000 (Risk, Corruption and Fraud Risk Management using ISO 31000)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา/ฝึกอบรม

 1. ได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 2. ได้เรียนรู้และทบทวนความเข้าใจหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000
 3. ได้เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 31000 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับบุคคลที่สามการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับสินบนและผลประโยชน์
  ที่ผิดจรรยาบรรณ
 4. ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ประสิทธิผลและเทคนิคแนวทางการออกแบบมาตรการตรวจสอบ ป้องกันและลดความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption and Fraud Risk)
 5. ได้เรียนรู้แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Action Plan) การรายงานและการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (Risk Monitoring and Report)

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • มองรอบทิศคิดแบบนักบริหารความเสี่ยง
 • การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกด้านความเสี่ยงสาหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร
 • เข้าใจหลักการและวิธีคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านกรณีศึกษา (Case Study) และการจำลอง (Simulation)

2.ทบทวนความเข้าใจหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000

 • กรอบหลักการ (Framework) ของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000
 • กระบวนการ ขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต้องรู้และเข้าใจ

                -  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

                -  ผลลัพธ์สำคัญและวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร (Organizational Key Performance and Objectives)

                -  เหตุการณ์เสี่ยง

                -  ปัจจัยเสี่ยง

                -  โอกาสเกิดความเสี่ยง

                -  ผลกระทบจากความเสี่ยง

                -  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

                -  กลยุทธ์และมาตรการบริหารความเสี่ยง

3.การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 31000 สาหรับจัดการความเสี่ยงต่อบุคคลที่สาม การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับสินบนและผลประโยชน์ที่ผิดจรรยาบรรณ

 • โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบริหาร การดำเนินงานและการควบคุม และโอกาสเกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นและการผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
 • ค้นหาและบ่งชี้ความเสี่ยง เหตุการณ์เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง

               -  ความเสี่ยงต่อบุคคลที่สาม

               -  การคอร์รัปชั่น

               -  การฉ้อฉลและการประพฤติไม่สุจริตหรือผิดจรรยาบรรณต่างๆ

 • องค์ประกอบและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงต่อบุคคลที่สาม การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับสินบนและผลประโยชน์ที่ผิดจรรยาบรรณ
  ตามมาตรฐาน ISO 31000
 • การตรวจสอบค้นหาระบุช่องว่างและจุดอ่อนไหวต่อการเกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นและประพฤติผิดจรรยาบรรณในหน่วยงาน/องค์กร
 • การระบุประเภทของการกระทำผิดและประสิทธิผลของมาตรการตอบสนอง/ป้องกันที่ใช้ปฏิบัติอยู่

4.ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการตอบสนอง/ป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

5.การจัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองความเสี่ยง การติดตามผลและการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อบุคคลที่สาม การคอร์รัปชั่นและการประพฤติไม่สุจริต

6.สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง การลดและป้องกันความเสี่ยง การคอร์รัปชั่น การประพฤติไม่สุจริต และการกระทำผิดจรรยาบรรณตามกรอบหลักการและมาตรฐาน ISO 31000 (Risk, Corruption and Fraud Risk Management using ISO 31000)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักบริหารความเสี่ยง, มาตรฐาน ISO 31000, ปัจจัยเสี่ยง, ผลกระทบจากความเสี่ยง, ผิดจรรยาบรรณ, การทุจริตคอร์รัปชั่น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด