การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทางCOSO-ERM ( ENTERPRISE RISK MANAGEMENT with COSO-ERM INTEGRATED FRAMEWORK )

รหัสหลักสูตร: 67431

จำนวนคนดู 357 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทางCOSO-ERM ( ENTERPRISE RISK MANAGEMENT with COSO-ERM INTEGRATED FRAMEWORK )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

             จากผลสำรวจวิจัยด้านธุรกิจของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกพบว่าในทุกวิกฤติที่เกิดขึ้นและส่งผลเสียหายในทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค แต่ก็ยังมีองค์กรอยู่จำนวนหนึ่งที่มีผลประกอบการเหนือกว่าตลาดอยู่เสมอ และได้รับผลกระทบไม่มากนักหรือแม้จะได้รับผลกระทบก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วองค์กรธุรกิจที่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนส่วนใหญ่เหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ “มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิผลและดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก”

            ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบริบทธุรกิจเกิดขึ้นรวดเร็วมากและคาดเดาทิศทางได้ยากกว่าในอดีตแล้วการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง? สิ่งที่ท่านได้วางแผนไว้แล้วสำหรับธุรกิจของท่านจะต้องมีการทบทวนปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่? อนาคตมีความไม่แน่นอนสูงมากผู้ที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคือผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและสามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างกระจ่างชัดคาดการณ์แนวโน้มได้แม่นยำและสามารถจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลโปรแกรมสัมมนานี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างทักษะในการหยั่งรู้และจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล

           นักบริหารมืออาชีพและผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งผ่านความสำเร็จและความล้มเหลวมาอย่างมากมายจะเข้าใจและรู้ซึ้งว่าความเสี่ยงเปรียบเสมือนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แสนแพงและบ่อยครั้งที่ต้องสูญเสียด้วยความเจ็บปวดทั้งๆ ที่สามารถจะป้องกันและหยุดยั้งได้อาจจะด้วยความไม่รู้คาดการณ์ไม่ถึงหรือจากความไม่ใส่ใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง การนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการจะช่วยให้องค์การสามารถป้องกันความเสียหายความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมหาศาลได้

           การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การและทุกหน่วยงานในองค์การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความเสี่ยงมีความสามารถในการคิดแบบองค์รวมเชิงระบบได้และสามารถที่จะนำความรู้แนวคิดและหลักการไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลและสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

           การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับต้นจนถึงระดับสูงขององค์การให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถระบุความเสี่ยงในมิติต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทั้งปัจจัย เสี่ยงและปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงได้จัดทำแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงการประยุกต์บูรณาการเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถแปลงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นรูปธรรมวัดผลได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อให้องค์การมั่นใจได้ว่าองค์การมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงอย่างดีจนช่วยให้องค์การสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของธุรกิจที่มีผลต่อองค์กรได้เรียนรู้เทคนิคและกรอบแนวคิดสำหรับการคาดการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทธุรกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร

2.มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะกรรมการฯ และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากล

3.เข้าใจแนวคิดทฤษฎีและหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และเรียนรู้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเข้าใจกรอบแนวทางและขั้นตอนการจัดทำและการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

4.ทราบถึงกลยุทธ์เทคนิควิธีและระบบการจัดการความเสี่ยงได้มีโอกาสฝึกทักษะการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมได้ฝึกทักษะการค้นหาวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการออกแบบกำหนดแผนการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Day 1

1.ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กร และการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk and Risk Management)

     -มองความเสี่ยงรอบทิศคิดแบบนักบริหารโอกาสและวิกฤตของความเสี่ยงการพลิกความเสี่ยงสู่โอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ

     -นิยามและความหมายของความไม่แน่นอนและความเสี่ยง

     -ประเภทของความเสี่ยงที่เกิดกับองค์กรและธุรกิจและความเสี่ยงส่งผลกระทบอย่างไรกับองค์กร

     -ประเภทและกลุ่มความเสี่ยงต่างๆ ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

     -Risk Management Overview: กรอบแนวคิดหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรในภาพรวม

2.Overview of COSO ERM 2017 และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.Make it happens: องค์ประกอบที่ต้องมีและสิ่งที่ต้องจัดทำเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกนำมาประยุกต์และปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิผลในองค์กร

4.การคาดการณ์โอกาสและ ความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรด้วยเทคนิค Megatrend, Future Prediction and Business Foresight

5.เหตุใดการศึกษาแนวโน้มและการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจ?

     -เทคนิคต่างๆ สำหรับการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางยุทธศาสตร์ธุรกิจขององค์กรและการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัท

6.บริบทขององค์กร (Organizational Context) โครงสร้างขององค์กร องค์ประกอบและปัจจัยความเสี่ยงการประกอบการของวิสาหกิจ

    -โครงสร้างการดำเนินกิจการขององค์การ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์คุณค่าของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงเบื้องต้น

    -การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อความเสี่ยงองค์กร

Workshop เรียนรู้หลักการและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงการสำรวจความเสี่ยงสาเหตุของความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการและแนวทางจัดการความเสี่ยงเชิงรุกจากกรณีศึกษาตัวอย่าง

* หมายเหตุ Workshop นี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นธรรมชาติ เข้าใจและจดจำหลักการได้อย่างยาวนานไม่ลืมไปตลอดชีวิต

7.รู้จักและเข้าใจหลักการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment and Analysis) ช่วงที่ 1

    -เหตุการณ์เลี่ยง (Risk Events)

    -ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors)

8.ความเสี่ยงและการวิเคราะห์คุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ

Assignment: เรียนรู้การกำหนดเหตุการณ์เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์คุณค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัท (Stakeholder and Value Analysis)

9.สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นร่วมกัน


Day 2 

1.ทบทวนความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ 1

2.รู้จักและเข้าใจหลักการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment and Analysis) ช่วงที่ 2

     -การวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยง (Business Impact Analysis)

     -การประเมินขนาดความความเสี่ยง

     -การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

     -แผนผังความเสี่ยง (Risk Matrix)

     -ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

     -กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

     -ระดับความเสี่ยงขั้นต้น (Inherent Risk) และระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

     -Key Risk Indicator (KRI)

     -ทะเบียนความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง

3.การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงธุรกิจด้วยกรอบแนวคิด Supply Chain

Workshop ทดลองประยุกต์ความรู้เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจแบบ Top-Down จากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทสู่กระบวนการสร้างคุณค่า

4.แนวคิดการบริหารความเสี่ยงองค์การแบบบูรณาการตามกรอบหลักการ COSO ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework)

    -5 องค์ประกอบ 20 หลักการ

    -แนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

5.แนวทางการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร การเตรียมความพร้อมและกระบวนการ

    -การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์องค์กร (เรื่องพื้นฐานและสิ่งที่องค์กรต้องออกแบบและกำหนดขึ้น)

    -กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน

    -การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการนำไปปฏิบัติ

    -การติดตามความเสี่ยงและการรายงาน

    -การจัดทำแผนงานการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Action plan and Implementation Blueprint)

    -คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร

    -ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors)

6.การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

    -การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)

    -การวางแผนฟื้นฟูความเสียหาย (Disaster Recovery Planning)

    -การจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management)

7.สรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการขยายผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงและถามตอบข้อสงสัย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ

2.ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในสายงานต่างๆขององค์กร

3.ผู้จัดการและหัวหน้างาน

4.บุคลากรในแผนกหรือส่วนงานบริหารความเสี่ยง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามแนวทางCOSO-ERM ( ENTERPRISE RISK MANAGEMENT with COSO-ERM INTEGRATED FRAMEWORK )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความเสี่ยงรอบทิศ, พลิกความเสี่ยงสู่โอกาสใหม่ๆ, ความเสี่ยงส่งผลกระทบอย่างไร, Overview of COSO ERM 2017, พยากรณ์แนวโน้ม, Risk Factors

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด