บันทึกสำเร็จ...

อ.แจ๊ค

จักริน  คำบุดดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

จำนวนเข้าชม 2518 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐานแรงงาน และ ISO

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

2.ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน

3.ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ

4.บรรยายภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1.การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non-HR)

2.ทักษะการพัฒนาหัวหน้างาน (Supervisor Skill Development)

3.กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

4.แรงงานสัมพันธ์

5.มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001-2010

6.ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015

7.ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

8.ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018

9.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

10.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

11.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

12.คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

13.หลักสูตรอื่น ๆด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.แจ๊ค จักริน คำบุดดี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »