หลักสูตร การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๑

รหัสหลักสูตร: 66949

จำนวนคนดู 1150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน  ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันพบว่าคนไทยป่วยโรคการสูญเสียการได้ยินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีเฉลี่ยกว่า 3,000 คนต่อปี ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานในพื้นเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งปัญหาการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังนั้นนอกจากการสูญเสียการได้ยินแล้วเสียงดังยังส่งผลเสียในด้านอื่นๆเช่นเกิดการรบกวนการพูดคุยและกลบเสียงสัญญาณต่างๆ,ทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความสูญเสียการได้ยินของพนักงานได้โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน

2. การเฝ้าระวังเสียงดัง

3. การเฝ้าระวังการได้ยิน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. การจัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง

6. การอบรมให้ความรู้

7. การประเมินและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงป้องกันและลดปัญหาอันตรายจากเสียงดังหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการจึงจำเป็นต้องฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงาน ในเรื่องอันตรายจากเสียงดังและการควบคุมป้องกันรวมถึงการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

    1) เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

    2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

    3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

    4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจอันตรายของเสียงดัง และการควบคุมป้องกันรวมถึงการใช้งาน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ

•ความรู้เกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน

•กฎหมายด้านเสียงและมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

•การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

•ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

•จบการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังที่ได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไปและพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๑
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน, การเฝ้าระวังเสียงดัง, การเฝ้าระวังการได้ยิน, ความรู้เกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด