ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล

จำนวนคนดู 1222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ด่วน  !!  รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และเกิดความตระหนักที่จะนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากล สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง "ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล"ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานี  ( 1 บริษัทส่งได้ไม่เกิน 2 ท่าน) มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวโดยมีลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ ISO และได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำไปพัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการให้เทียบเท่าสากล โดยทำให้สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่สร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภค แต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ตลอดจนการนำระบบไปใช้ภายในองค์กรค่อนข้างน้อยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ที่มีต่ออุตสาหกรรมและการส่งออก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้ทราบแนวทาง วิธีการ ในการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือของ สมอ.วิธีดำเนินการจัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9000 แนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ที่ สมอ. ให้การสนับสนุน เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วมาบรรยายถึงมุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำระบบ ISO 9000 แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำระบบผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ที่ดำเนินการจัดการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 และเกิดความตระหนักที่จะนำมาตรฐานไปใช้ ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเข้าสู่ระบบตามมาตรฐานหัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9000 ต่อการพัฒนาองค์กร2. ขั้นตอนการจัดระบบตาม ISO 9001 : 20003. การให้ความช่วยเหลือของ สมอ. ในการจัดทำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 94. มุมมอง ประสบการณ์และแนวทางการจัดทำระบบ ISO 9000 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากลวิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ TLC ISO 9000สถานที่:ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จ. อุบลราชธานีวันที่และเวลา :  ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552,เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร:   http://www.tisi.go.th/seminar52_1/topic1.htmlสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  สำนักส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานโทรศัพท์ : 0 2202 3431Email : thaistan@tisi.go.thWebsite : http://www.tisi.go.th/seminar52_1/index.html
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด