พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Lateral Thinking Skill Development )

รหัสหลักสูตร: 20514

จำนวนคนดู 1240 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นได้เพราะความบังเอิญหรืออาจเกิดจากการจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่หลายครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการและไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเองได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ ด้วยการคิดอย่างมีระบบ และได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

 

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน...ต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
      2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน”
      3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
      4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม”
      5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”
      6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการคิดอย่างเป็นระบบ”
      7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
      8. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”

หัวข้ออบรมสัมมนา

ส่วนที่ 3 : กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
ส่วนที่ 4 : กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ
ส่วนที่ 5 : เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น
• หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)
• การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด
• การดักจับความคิด (Idea spotting)
• กระบวนการจัดลำดับความคิด
• การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map)
• 6 ขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving CPS)

• เทคนิค “ECRS” เช่น
   o Eliminate : ตัดออก เช่น การทำให้บาง, ลดลง
   o Combine : รวมกันเข้า เช่น ทำให้หนา, ทำให้ใหญ่, ทำให้โต
   o Re-arrange : จัดใหม่ เช่น กลับด้าน, เปลี่ยนมุม,
   o Simplify : ทำให้ง่าย เช่น ลดขั้นตอน, ทำให้คล่อง


• เทคนิค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดูแย่...จะต้องทำอย่างไรบ้าง)
• เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น...ถ้ามันเป็นอย่างนี้...แล้วจะทำอย่างไร”
• เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่...หรือสิ่งที่เป็นอยู่”
• เทคนิค “เข้าไปดูใกล้ๆ...ถอยไปดูห่างๆ”
• เทคนิค “ตรงกันข้าม”
• เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์”
• เทคนิค “Mind Map”
• เทคนิค “องค์ประกอบ”
• เทคนิค “ต้นน้ำ...ปลายน้ำ” ฯลฯ เป็นต้น

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมความคิดสร้างสรรค์, พัฒนาความคิดสร้างสรรค์, อบรมความคิดนอกกรอบ, พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด