อบรม The Future Marketing Program (การตลาดแห่งอนาคต)

รหัสหลักสูตร: 20621

จำนวนคนดู 1092 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

       การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว  ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค  คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  การพัฒนาและการสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเตรียมตัวและการพยากรณ์อนาคตของกลยุทธ์การตลาดให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคต ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการตลาดในอนาคต และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางจากพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์การตลาดในอนาคต  และสามารถทำการตลาดอย่างไรให้ยั่งยืนในระยะยาว


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.Modern Marketing Principle (6 ชั่วโมง)

ศึกษาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด เข้าใจถึงหลักแนวคิดการตลาดใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.Marketing Research & Insight  (3 ชั่วโมง)

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาต่างๆ ในเรื่องMarketing Research และ Marketing Insight รวมถึงการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำมาสร้างองค์ความรู้ทางการตลาด วิธีการหาความต้องการของลูกค้าและเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม 

3.Marketing Trend in Next  Century (3 ชั่วโมง)

แนวโน้มการตลาด การขับเคลื่อนทิศทางการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ในเชิงภาพรวม

และสามารถวิเคราะห์แนวทางการทำตลาดที่เหมาะสมภายใต้ Trends ใหม่ 

4.The New Way of Branding (3 ชั่วโมง)

เข้าใจความหมายของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ และบริหาแบรนด์  ตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง รวมถึงการวางตำแหน่ง ทิศทางเชิงกลยุทธ์แบรนด์ ได้อย่างเหมาะสม

5.Innovation for Future Marketing (3 ชั่วโมง)

 หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางการตลาดที่โดนใจลูกค้า เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน สู่แนวทางการวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวทางการตลาด เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

6.Marketing Communication Strategy (3 ชั่วโมง)

แนวทางการสื่อสารทางการตลาด และอะไรคือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

7.Online Marketing : Trend & Strategy (3 ชั่วโมง)

Uptrend การเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันไปอยู่บนโลกดิจิตอล กลยุทธ์ E-Marketing มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เครื่องมือ E-Marketing ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.Marketing Plan (3 ชั่วโมง)

กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางการตลาดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณดลชัย บุณยะรัตเวช

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด