สัมมนา เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)

รหัสหลักสูตร: 20632

จำนวนคนดู 877 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ 

         หลักสูตร “เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)” เน้นเทคนิคใหม่ในการวิจัย เน้นการอบรมนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทําวิจัยด้วยตนเอง ทําวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก เขียนงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับสูง 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด