อบรม เรื่อง กระแสโลกาภิวัตน์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหลักสูตร: 21536

จำนวนคนดู 740 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในอดีตที่ผ่านมา ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในดินแดนประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นมากนัก แต่เมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนของ แต่ละประเทศมากขึ้น ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่เดิมได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง จึงต้องการขยายความคุ้มครองของตนเองไปยังประเทศอื่นด้วย แต่ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือ แต่ละประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกัน และขั้นตอนในการขอรับความคุ้มครองในหลายประเทศมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงได้ร่วมกันผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงในระดับพหุภาคีขึ้น เพื่อให้มาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศมีความใกล้เคียงกัน และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธินั้นในประเทศอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กระแสโลกาภิวัตน์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด