Systematic Measurement for Professional Team หัวข้อที่ 3 : KPI-Competency-Risk Management Program

รหัสหลักสูตร: 27811

จำนวนคนดู 669 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เป็นการอบรมในเรื่องของหลักการบริหารจัดการ StrategicDirection / KPIs / Competency และ Risk Managementผ่านภาพรวมของระบบบริหารจัดการองค์กร โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของVisual Thinking Strategies หรือ Visual OrganizationalGame เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมค่านิยมของการบริหารงานโดยข้อมูลจริง(Management by fact) การมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Result) และแนวคิดเชิงระบบ(System Thinking) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมนำพาองค์กรให้ดำเนินธุระกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรอยู่เย็นเป็นสุข (Wellbeing) เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการวัดประเมินผลขององค์กรในภาพรวมเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือทิศทางขององค์กร

2. เพื่อเข้าใจความสำคัญ หลักการและวิธีการจัดทำดัชนีชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญในเบื้องต้น กระบวนการและการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเข้าใจความสำคัญ หลักการของระดับ และวิธีกำหนดสมรรถนะความสามารถหลักเบื้องต้น (Competency)

4. เพื่อเรียนรู้ความสำคัญ หลักการและขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น (Risk Management)

5. เพื่อนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง หรือ ต่อยอดความรู้ในระดับปฏิบัติการขั้นสูงต่อไป

6. เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการความรู้ร่วมกัน สร้างโอกาสในการสื่อสาร ทิศทางขององค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างกลไกในการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนต่อไปขององค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. หลักการบริหารจัดการ Strategic Direction / KPIs / Competency และ Risk Management

   ผ่านภาพรวมของระบบบริหารจัดการองค์กรใน 3 ระดับ อาทิ ระดับองค์กร ระดับกระบวนการ และระดับบุคคล 

2. โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของ Visual Thinking Strategies หรือ Visual Organizational Game

3. ผสมหลักการแนวคิด Plan , Do , Check , Act : PDCA

4. เสริมสร้างวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

5. ผสานศาสตร์การเรียนรู้แบบ Action Learning และ Experiential Learning โดยนำแนวคิดเรื่องการค้นหาเชิงบวก จัดระบบสื่อสาร และสร้างหลังจากภายใน การโค้ชตนเองและผู้อื่นเพื่อความสำเร็จ เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

หมายเหตุ เน้นบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ Action Learning, Transformative Learing , Experiential Learning โดยวิทยากรทำหน้าที่อำนวยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าอบรม (Facilitation)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: KPI, Competency, Risk Management, In house, พัฒนาศักยภาพบุคลากร, Systematic Measurement for Professional Team

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด